Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

MON dziękuje ZHR za współpracę!

Wtorek, 15 października 2013

MON dziękuje ZHR za współpracę!

W dniach 11 - 13 października br., w Klubie 2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie odbyło się IV Forum organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności państwa. Organizatorem Forum był Departament Wychowania i Promocji Obronności MON.

 W forum udział wzięli przedstawiciele 65 organizacji pozarządowych współpracujących z wojskiem, przedstawiciele Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Sił Powietrznych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Dowództwa Wojsk Specjalnych, Dowództwa Wojsk Operacyjnych, Departamentu Kadr MON, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego, pracownicy Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON oraz nauczyciele realizujący innowacyjne programy przysposobienia obronnego i prowadzący klasy wojskowe.

Głównym celem forum było stworzenie możliwości dyskusji przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami resortu obrony narodowej, wymiana opinii i doświadczeń odnoszących się do współpracy jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku oraz umożliwienie podzielenia się wnioskami z realizacji niektórych zamierzeń.

Tematyka forum obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. zasad współpracy pozafinansowej i finansowej z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji dokumentów normujących tę współpracę. Ważnym elementem forum było zapoznanie uczestników z efektami oraz rezultatami prowadzonej działalności.

Forum otworzył Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Pan płk Jerzy GUTOWSKI, który wyraził uznanie dla wkładu organizacji pozarządowych w rozwój społecznego zaplecza Sił Zbrojnych. Pan Dyrektor podkreślił rolę kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi a szkołami i jednostkami wojskowymi nie tylko na szczeblu centralnym, ale przede wszystkim na poziomie lokalnym. Słowa uznania skierował również pod adresem przedstawicieli jednostek wojskowych oraz przybyłych na forum nauczycieli realizujących programy przysposobienia obronnego.

Forum prowadził Szef Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem Pan płk Jerzy TOMCZYK. Dyrektor Departamentu w swoim wystąpieniu zapoznał uczestników z działalnością priorytetami współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.

Następnie głos zabrali przedstawiciele 18 organizacji pozarządowych oraz żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej. Uczestnicy dyskusji zaprezentowali dobre praktyki współpracy, odnieśli się do obowiązujących zapisów Decyzji nr 187/MON, wskazali także na zdarzające się utrudnienia w realizacji przedsięwzięć probronnych.

Ponadto uczestnicy forum z uwagą wysłuchali wystąpienia przedstawiciela Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który zapoznała uczestników m.in. z Rządowym Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 – 2020, przedstawiciela Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ, który przedstawił podstawowe założenia reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi RP oraz przedstawiciela Departamentu Kadr, który omówił zasady mianowania osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz zasady występowania z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i medali resortowych.

Ważnym wydarzeniem forum było wręczenie podziękowań podmiotom, których działalność na rzecz upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego oraz budowania społecznego zaplecza Sił Zbrojnych w 2013 r. została dostrzeżona i wysoko oceniona przez jednostki wojskowe.
Wśród organizacji, które otrzymały podziękowanie znalazł się również Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej! 

Na zakończenie forum Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności odniósł się do problemów przedstawionych przez uczestników, podsumował obrady, wskazał priorytety współpracy organizacji pozarządowych z wojskiem w 2014 roku, a także podziękował wszystkim za aktywny udział w przedsięwzięciu.

za: www.wojsko-polskie.pl