Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni 安iadkowie
Wiara.zhr.pl

Facebookowy Konkurs Historyczny Znaj Znaki!

Pi徠ek, 19 kwietnia 2013

Facebookowy Konkurs Historyczny Znaj Znaki!
Gówna Kwatera Harcerzy ZHR wraz z Gówn Kwater Harcerek ZHR oraz Instytutem Pami璚i Narodowej zapraszaj wszystkie harcerki i harcerzy do facebookowego konkursu historycznego, którego celem b璠zie sprawdzenie znajomo軼i znaczenia znaków - symboli towarzysz帷ychh historii Polski. Konkurs oparty jest na edukacyjnej grze planszowej "Znaj Znak" wydanej przez IPN. Gry stanowi równie nagrody - poza nimi w sk豉d pakietów wchodz m.in. publikacje ksi捫kowe.
.
Regulamin konkursu historycznego „Znaj Znaki”

1. Organizatorem konkursu historycznego „Znaj Znaki” jest Gówna Kwatera Harcerek oraz Gówna Kwatera Harcerzy Zwi您ku Harcerstwa Rzeczypospolitej we wspó逍racy z Instytutem Pami璚i Narodowej, zwani dalej "organizatorami".

2. W Konkursie mog bra udzia:
a) ka盥y harcerz b璠帷y cz這nkiem jednostek organizacyjnych ZHR, zwany dalej "uczestnikiem konkursu"
b) ka盥a harcerka b璠帷a cz這nkiem jednostek organizacyjnych ZHR, zwana dalej "uczestniczk konkursu"
- zwani dalej 陰cznie "uczestnikami konkursu".

3. Konkurs odbywa si w dniach 22.04.2013 r. od godziny 00:01 do 28.04.2013 r do godziny 23:59.

4. Ka盥ego dnia konkursu na stronach serwisu Facebook:
a) Organizacji Harcerek ZHR (http://www.facebook.com/Harcerki.ZHR), 
b) Organizacji Harcerzy ZHR (http://www.facebook.com/organizacja.harcerzy.zhr). 
Organizatorzy umieszcz symbole pochodz帷e z edukacyjnej gry planszowej „Znaj Znak”. ㄠcznie w serwisie przedstawionych zostanie 15 znaków.

5. Zadanie konkursowe polega na odgadni璚iu znaczenia opublikowanego znaku i przes豉nie, do ko鎍a dnia w którym nast徙i豉 publikacja znaku, poprawnej odpowiedzi poczt e-mail na adres, odpowiednio: 
a) harcerki: konkurs.ohek@gmail.com,
b) harcerze: gkh@zhr.pl.

6. Za prawid這wo udzielone odpowiedzi uczestniczki i uczestnicy otrzymuj punkty konkursowe. 

7. Punktacja prowadzona jest osobno dla Organizacji Harcerzy i osobno dla Organizacji Harcerek.

8. Punkty konkursowe naliczane s wed逝g nast瘼uj帷ych zasad:
a) uczestniczki/uczestnicy, w kolejno軼i od 1 do 5, których zg這szenia dotr na ww. adresy e-mail z prawid這w odpowiedzi otrzymuj 5 punktów,
b) uczestniczki/uczestnicy, w kolejno軼i od 6 do 10, których zg這szenia dotr na ww. adresy e-mail z prawid這w odpowiedzi otrzymuj 3 punkty,
c) uczestniczki/uczestnicy, w kolejno軼i od 11 do 15, których zg這szenia dotr na ww. adresy e-mail z prawid這w odpowiedzi otrzymuj 1 punkt.

9. O kolejno軼i zg這sze decyduje godzina wp造ni璚ia poprawnej odpowiedzi na konto e-mail organizatora, wskazane odpowiednio w pkt. 5 lit. a) i pkt. 5 lit. b).

10. Zwyci瞛cami konkursu zostaj:
a) trzy uczestniczki konkursu, które w czasie trwania konkursu uzyskaj 陰cznie najwi瘯sz ilo嗆 punktów konkursowych w punktacji prowadzonej przez Organizacj Harcerek,
b) trzech uczestników konkursu, którzy w czasie trwania konkursu uzyskaj 陰cznie najwi瘯sz ilo嗆 punktów konkursowych w punktacji prowadzonej przez Organizacj Harcerzy.

11. Nagrodami w konkursie s gry planszowe „Znaj Znak” oraz wydawnictwa ksi捫kowe ufundowane przez Organizatorów Konkursu.

12. Wyniki konkursu organizator og這si w dniu 2 maja 2013 roku – w Dzie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki zostan opublikowane w serwisie Facebook na stronach Organizacji Harcerek i Organizacji Harcerzy ZHR wskazanych w pkt 4 lit. a) i pkt 4 lit. b).

13. W tre軼i e-maila wraz z pierwsz odpowiedzi prosimy umie軼i nast瘼uj帷e klauzule:
a. „Akceptuje regulamin konkursu zamieszczony na stronie internetowej ....
b. „Wyra瘸m zgod dla Zwi您ku Harcerstwa Rzeczypospolitej na:
· przetwarzanie moich danych osobowych w celach zwi您anych z realizacj konkursu, w tym dostarczenia nagrody.
· w przypadku wygranej w Konkursie, na publikacj w serwisie facebook na stronach Organizacji Harcerzy lub Organizacji Harcerek moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku”.

14. Zg這szenia bez wymienionych w pkt. 13 klauzul nie b璠 uwzgl璠niane w Konkursie.

15. Zasady prowadzenia Konkursu okre郵a wy陰cznie niniejszy Regulamin, wszelkie materia造 promocyjno-reklamowe maj charakter wy陰cznie informacyjny.

16. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, je瞠li nie wp造nie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si przepisy kodeksu cywilnego.