Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

Przypominamy o zbliżającym się terminie Kategoryzacji Drużyn Harcerzy

Środa, 10 kwietnia 2013

Przypominamy o zbliżającym się terminie Kategoryzacji Drużyn Harcerzy
Zachęcamy do przyjrzenia się kalendarium Kategoryzacji Drużyn Harcerzy OHy ZHR obowiązującym w tym roku. Jeśli Twoja drużyna aspiruje do kategorii leśnej - do 30 maja masz czas na złożenie karty kategoryzacyjnej właściwemu hufcowemu, jeśli zaś pragniecie zostać drużyną puszczańską - również 30 maja to termin złożenia karty kategoryzacyjnej do właściwego Waszej jednostce Komendanta Chorągwi.


Kalendarium kategoryzacji Drużyn Harcerzy 
 rok 2012 / 2013
 

30 maja 2013

- termin złożenia kart kategoryzacyjnych przez drużyny aspirujące do kategorii leśnej 
do właściwego swojej jednostce hufcowego.

-   termin złożenia kart kategoryzacyjnych przez drużyny aspirujące do kategorii puszczańskiej 
do właściwego swojej jednostce Komendanta Chorągwi.

15 czerwca 2013

-  termin złożenia zaopiniowanych przez hufcowego kart kategoryzacyjnych swoich jednostek aspirujących do kategorii leśnej Komendantowi Chorągwi.

-  termin złożenia zaopiniowanych przez Komendanta Chorągwi kart kategoryzacyjnych swoich jednostek aspirujących do kategorii puszczańskiej Naczelnikowi Harcerzy.

Obozy drużyn leśnych i puszczańskich.

-  drużyny leśne są wizytowane przez Komendanta Chorągwi, bądź wskazaną przez niego osobę, celem sprawdzenia poziomu obozownictwa drużyny. Sprawozdanie z wizytacji przechowywane jest 
w archiwum Chorągwi.

-  drużyny puszczańskie wizytuje Naczelnik, bądź wskazana przez niego osoba, celem weryfikacji  poziomu obozownictwa. Sprawozdanie z wizytacji przechowywane są w archiwum Wydziału Harcerskiego.

do 1 lipca 2013

- drużyny aspirujące do kategorii drużyny leśnej / puszczańskiej muszą otrzymać informację 
o terminie i miejscu Turnieju Drużyn Leśnych / Turnieju Drużyn Puszczańskich oraz zadania przed turniejowe.

Jeden miesiąc przed Turniejem Drużyn Leśnych / Turniejem Drużyn Puszczańskich

- drużyny zgłaszają swoje uczestnictwo w turnieju.

- organizator Turnieju Drużyn Puszczańskich dostarcza informacje dotyczące kosztów udziału turnieju.

1 września 2013

- nadanie drużynom kategorii próbnej i polowej przez właściwego hufcowego.

Apel rozpoczynający Turniej Drużyn Leśnych / Turniej Drużyn Puszczańskich

- nadanie drużynom kategorii leśnej oraz puszczańskiej odpowiednio przez:

Drużyny Leśne - Komendant chorągwi,

Przyznając kategorię leśną komendant chorągwi uwzględnia informacje zawarte w karcie kategoryzacyjnej oraz w sprawozdaniu z wizytacji obozu, przy czym jeśli obóz oceniono negatywnie lub jeśli obóz w ogóle się nie odbył, kategoria leśna nie zostanie przyznana. 
W przypadku, kiedy drużyna aspirująca do kategorii leśnej nie pojawi się na Turnieju - decyzję 
o przyznaniu bądź nieprzyznaniu kategorii podejmuje komendant chorągwi w porozumieniu 
z Referentem Harcerzy oraz komendantem Turnieju.

Drużyny Puszczańskie - Naczelnik Harcerzy

Przyznając kategorię puszczańską Naczelnik Harcerzy uwzględnia informacje zawarte 
w karcie kategoryzacyjnej oraz w sprawozdaniu z wizytacji obozu, przy czym jeśli obóz oceniono negatywnie lub jeśli obóz w ogóle się nie odbył, kategoria puszczańska nie zostanie przyznana. 
W przypadku, kiedy drużyna aspirująca do kategorii puszczańskiej nie pojawi się na Turnieju  
-  decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu kategorii podejmuje Naczelnik Harcerzy w porozumieniu z Kierownikiem Wydziału Harcerzy GKHrzy oraz komendantem Turnieju.

Turniej Drużyn Leśnych, Turniej Drużyn Puszczańskich

Odbywają się w okresie od 1 września do 31 października każdego roku. Możliwe jest przeprowadzenie turniejów we wcześniejszych okresach, jednakże dopiero po zakończeniu obozów letnich wszystkich drużyn uczestniczących w danym turnieju, po przeprowadzeniu konsultacji 
z drużynowymi drużyn uczestniczących w turnieju i pod warunkiem odpowiednio wcześniejszego wydania przez właściwą władzę rozkazu przyznającego daną kategorię.

Naczelnik Harcerzy może, w wyjątkowych okolicznościach dotyczących całej OH lub całego Związku, wyznaczyć inny termin Turnieju Drużyn Leśnych (w odniesieniu do jednej lub więcej chorągwi) lub Turnieju Drużyn Puszczańskich. Podczas apelu rozpoczynającego Turniej drużynom zostają przyznane  -  wg. rozkazu właściwego przełożonego (komendant chorągwi / naczelnik harcerzy)  -  odpowiednie kategorie.

Jeśli liczebność drużyny leśnej biorącej udział w Turnieju Drużyn Leśnych wynosi poniżej 
16 harcerzy, drużyna może brać udział w Turnieju, ale nie jest klasyfikowana w punktacji i nie może zdobyć miana Drużyny Orlej.

Jeśli liczebność drużyny puszczańskiej biorącej udział w Turnieju Drużyn Puszczańskich wynosi poniżej 21 harcerzy, drużyna może brać udział w Turnieju, ale nie jest klasyfikowana w punktacji i nie może zdobyć miana Drużyny Rzeczypospolitej.

Podczas apelu kończącego Turniej zostanie wyłoniona najlepsza drużyna turniejowa, która otrzymuje odpowiednio:

- Turniej Drużyn Leśnych - miano drużyny Orlej,

- Turniej Drużyn Puszczańskich - miano drużyny Rzeczypospolitej.

 

Wyjątki i kwestie sporne.

Jeżeli w chorągwi istnieje jedna drużyna posiadająca kategorię leśną, zdobywa tytuł Drużyny Orlej automatycznie z dniem 31 października. Jeśli w OHy istnieje jedna drużyna posiadająca kategorię puszczańską, zdobywa tytuł Drużyny Rzeczypospolitej automatycznie z dniem 31 października.

Wszelkie kwestie sporne związane z kategoryzacją drużyn próbnych, polowych i leśnych rozstrzyga właściwy komendant chorągwi, a w stosunku  do drużyn puszczańskich - Naczelnik Harcerzy.