Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl

Zasady funkcjonowania Komisji


Rozdzia I
Przepisy ogólne

Art. 1

1.    Komisja Harcmistrzowska Organizacji Harcerzy ZHR, zwana dalej "Komisj" jest powo造wana rozkazem Naczelnika Harcerzy na pocz徠ku jego kadencji, na dwa lata. Komisja jest rozwi您ywana ostatnim rozkazem Naczelnika w jego kadencji. Naczelnik mo瞠 w czasie kadencji dokonywa zmian sk豉du Komisji.
2.    W sk豉d Komisji wchodz instruktorzy ZHR w stopniu harcmistrza.

Art. 2

1.    Przewodnicz帷ego Komisji mianuje Naczelnik Harcerzy.
2.    Do obowi您ków Przewodnicz帷ego Komisji nale篡:
a)    organizowanie pracy Komisji i prowadzenie posiedze Komisji;
b)    reprezentowanie Komisji na forum Zwi您ku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w tym tak瞠 na odprawach Gównej Kwatery Harcerzy;
c)    wyst瘼owanie do Naczelnika Harcerzy z pisemnymi wnioskami o otwarcie, zamkni璚ie lub umorzenie prób oraz o przyznanie stopnia harcmistrza.
3.    Przewodnicz帷y Komisji mo瞠 upowa積i innego cz這nka Komisji do prowadzenia posiedzenia Komisji i reprezentowania Komisji wobec Gównej Kwatery Harcerzy.
4.    Sekretarza Komisji wyznacza z grona cz這nków Komisji Przewodnicz帷y.
5.    Do obowi您ków Sekretarza Komisji nale篡:
a)    sporz康zanie protokoów posiedze Komisji, w tym tak瞠 protokoów otwar i zamkni耩 prób harcmistrzowskich;
b)    prowadzenie i udost瘼nianie archiwum prób, oraz prowadzenie i opieka nad pozosta陰 dokumentacj Komisji;
c)    przygotowywanie i przesy豉nie do Gównej Kwatery Harcerzy wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt c);
d)    przesy豉nie komunikatów komisji oraz dokumentów, o których mowa w punkcie a) cz這nkom Komisji za pomoc poczty elektronicznej lub innych uzgodnionych form komunikacji na odleg這嗆;
e)    prowadzenie na bie膨co strony internetowej Komisji;
f)    wykonywanie innych obowi您ków okre郵onych w niniejszych "Zasadach funkcjonowania Komisji Harcmistrzowskiej Organizacji Harcerzy ZHR" oraz polece Przewodnicz帷ego Komisji.

Art. 3

1.    Przewodnicz帷y Komisji mo瞠 wnioskowa do Naczelnika Harcerzy o wykluczenie ze sk豉du Komisji ka盥ego jej cz這nka, który opu軼i bez usprawiedliwienia dwa kolejne posiedzenia Komisji.
2.    Komisja mo瞠 wnioskowa do Naczelnika Harcerzy o powo豉nie w jej sk豉d wskazanego przez Komisj harcmistrza ZHR.


Rozdzia II
Zadania i formy pracy Komisji

Art. 4

1.    Zadania Komisji Harcmistrzowskiej:
a)    Komisja otwiera, prowadzi i zamyka próby na stopie harcmistrza;
b)    Komisja weryfikuje stopie harcmistrza harcerzy, o których mowa w art. 11 ust. 1, podejmuj帷ych s逝瘺 w Zwi您ku Harcerstwa Rzeczypospolitej lub powracaj帷ych do s逝瘺y w Zwi您ku Harcerstwa Rzeczypospolitej;
c)    Komisja na polecenie Naczelnika Harcerzy rozwi您uje konflikty mi璠zy instruktorami ZHR lub prowadzi mediacje w takich konfliktach;
d)    Komisja nadzoruje i wspomaga prac Komisji Instruktorskich w chor庵wiach;
e)    Komisja animuje dzia豉nia maj帷e na celu sta貫 podwy窺zanie kompetencji i poziomu formacji osobowej harcmistrzów i kandydatów do tego stopnia;
f)    Komisja realizuje inne zadania zlecone przez Naczelnika.

Art. 5

1.    Komisja realizuje swe zadania podczas posiedze Komisji oraz przez podejmowanie innych, wybranych przez Komisj form dzia豉nia. W celu realizacji zada Komisji, jej cz這nkowie mog zosta wyznaczeni do realizacji poszczególnych projektów.
2.    Komisja odbywa posiedzenia w sk豉dzie co najmniej trzech cz這nków Komisji, w tym Przewodnicz帷ego Komisji lub wyznaczonego przez niego cz這nka Komisji odpowiedzialnego za prowadzenie posiedzenia Komisji. Komisja podejmuje decyzje zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów. Przy równowadze g這sów, g這sem przewa瘸j帷ym jest g這s Przewodnicz帷ego Komisji lub osoby prowadz帷ej posiedzenie z upowa積ienia Przewodnicz帷ego Komisji.
3.    Komisja odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwarta. Komisja upowszechnia wiadomo軼i o terminach i miejscowo軼iach posiedze z kwartalnym wyprzedzeniem, z tym zastrze瞠niem, 瞠 Komisja mo瞠 zmieni wcze郾iej ustalone terminy i miejscowo軼i posiedze, og豉szaj帷 to z co najmniej miesi璚znym wyprzedzeniem.


Rozdzia III
Zdobywanie stopnia harcmistrza oraz prowadzenie próby harcmistrzowskiej

Art. 6

1.    Zdobywanie stopnia harcmistrza oraz prowadzenie próby harcmistrzowskiej przez Komisj przebiega w nast瘼uj帷ych etapach:
a)    przygotowanie do otwarcia próby harcmistrzowskiej;
b)    otwarcie próby harcmistrzowskiej;
c)    realizacja próby harcmistrzowskiej;
d)    zamkni璚ie próby harcmistrzowskiej.
2.    Decyzje o: otwarciu lub zamkni璚iu próby harcmistrzowskiej lub zmianie programu próby harcmistrzowskiej lub zmianie opiekuna próby, podejmowane s przez Komisj podczas posiedzenia Komisji.
3.    Decyzj odno郾ie zmian w programie próby lub odno郾ie zmiany opiekuna Komisja mo瞠 podj望 tak瞠 w drodze kontaktu elektronicznego, o ile wi瘯szo嗆 jej cz這nków wyrazi na to zgod.

Art. 7

1.    Przygotowanie do otwarcia próby harcmistrzowskiej obejmuje poni窺ze czynno軼i:
a)    kandydat do otwarcia próby harcmistrzowskiej, spe軟iaj帷y wszystkie warunki otwarcia próby, dokonuje wyboru opiekuna próby i wspólnie z nim ustala program próby, przy czym jedno zadanie z próby obowi您kowo powinno zosta uzgodnione z Naczelnikiem Harcerzy oraz program wspó逍racy opiekuna z kandydatem,
b)    najpó幡iej na miesi帷 przed wybranym przez siebie terminem posiedzenia Komisji kandydat do otwarcia próby harcmistrzowskiej kontaktuje si z Sekretarzem Komisji w celu uzgodnienia wst瘼nego terminu spotkania z Komisj i otrzymania indywidualnego dost瘼u do prywatnego wirtualnego katalogu (link do katalogu w chmurze).
c)    najpó幡iej na dwa tygodnie przed potwierdzonym terminem posiedzenia Komisji w dedykowanym katalogu kandydat umieszcza komplet dokumentów niezb璠nych do otwarcia próby, czyli:
-    wniosek o otwarcie próby harcmistrzowskiej przygotowany wed逝g wzoru okre郵onego przez Komisj,
-    opini Naczelnika Harcerzy lub komendanta chor庵wi (w zale積o軼i od tego, kto jest prze這穎nym s逝瘺owym)
-    swoje zdj璚ie
-    ew. inne, o ile uwa瘸 je za istotne dla otwarcia próby
d)    najpó幡iej na 13 dni przed terminem posiedzenia Sekretarz Komisji powiadamia kandydata o potwierdzonym terminie (dacie i godzinie) oraz miejscu posiedzenia Komisji, podczas którego Komisja spotka si z Kandydatem.

Art. 8

1.    Otwarcie próby harcmistrzowskiej przebiega w nast瘼uj帷ym trybie:
a)    kandydat oraz opiekun próby stawiaj si na wskazanym przez Komisj posiedzeniu Komisji;
b)    kandydat prezentuje si Komisji oraz odpowiada na pytania Komisji, których celem jest poznanie osoby przysz貫go harcmistrza;
c)    opiekun próby przedstawia swoj opini o kandydacie, planowany program wspó逍racy z kandydatem w czasie trwania próby oraz odpowiada na pytania Komisji;
d)    kandydat przedstawia planowany program prób harcmistrzowskiej;
e)    Komisja rozmawia z kandydatem na temat próby oraz kszta販ie programu wspó逍racy opiekuna z kandydatem;
f)    Komisja wspólnie z kandydatem i opiekunem podejmuj decyzj o ostatecznym kszta販ie próby harcmistrzowskiej oraz terminach jej realizacji i otwiera prób;
g)    Komisja wnioskuje do Naczelnika Harcerzy o otwarcie próby harcmistrzowskiej, wskazuj帷 instruktora zamierzaj帷ego j zrealizowa oraz opiekuna próby
2.    Opiekunem próby harcmistrzowskiej mo瞠 by wy陰cznie harcmistrz Zwi您ku Harcerstwa Rzeczypospolitej z przynajmniej rocznym sta瞠m w tym stopniu.
3.    Komisja mo瞠 odmówi otwarcia próby, akceptacji opiekuna lub terminu zako鎍zenia próby, w przypadku:
a)    niespe軟ianiu przez kandydata warunków dopuszczenia do próby,
b)    braku zgody kandydata na przedstawiony przez Komisj program i terminarz próby harcmistrzowskiej,
c)    braku zgody opiekuna próby na przyj璚ie przedstawionych przez Komisj wymaga i roli opiekuna jako Mistrza w stosunku do Ucznia,
d)    braku obecno軼i opiekuna na spotkaniu otwieraj帷ym,
e)    z innych powodów posiadaj帷ych oparcie w Statucie ZHR, Regulaminie s逝瘺y instruktorskiej ZHR, Regulaminie stopni instruktorskich Organizacji Harcerzy ZHR lub innych przepisach wewn皻rznych ZHR.

Art. 9

1.    Realizacja próby harcmistrzowskiej polega na wykonaniu zada okre郵onych w programie próby harcmistrzowskiej zatwierdzonym przez Komisj.
2.    W toku realizacji próby harcmistrzowskiej, w razie powa積ej konieczno軼i, mo磧iwe jest zmodyfikowanie programu próby, terminu jej wykonania lub dokonanie zmiany opiekuna próby. Zmiany te dokonywane s przez Komisj:
a)    na wniosek kandydata lub opiekuna próby, po uzyskaniu zgody Komisji, lub
b)    na wniosek Naczelnika Harcerzy ZHR.

Art. 10

1.    Zamkni璚ie próby harcmistrzowskiej nast瘼uje w ramach nast瘼uj帷ej procedury:
a)    najpó幡iej na miesi帷 przed wybranym przez siebie terminem posiedzenia Komisji kandydat do zamkni璚ia próby harcmistrzowskiej kontaktuje si z Sekretarzem Komisji w celu uzgodnienia wst瘼nego terminu spotkania z Komisj,
b)    najpó幡iej na dwa tygodnie przed potwierdzonym terminem posiedzenia Komisji w dedykowanym katalogu kandydat umieszcza komplet dokumentów niezb璠nych do zamkni璚ia próby, czyli:
-    raport z przeprowadzonej próby, w tym informacj na temat realizacji programu pracy z opiekunem
-    opini Naczelnika Harcerzy lub komendanta chor庵wi (w zale積o軼i od tego, kto jest prze這穎nym s逝瘺owym)
-    ew. inne, o ile uwa瘸 je za istotne dla zamkni璚ia próby
c)    najpó幡iej na 13 dni przed terminem posiedzenia Sekretarz Komisji powiadamia kandydata o potwierdzonym terminie (dacie i godzinie) oraz miejscu posiedzenia Komisji, podczas którego Komisja spotka si z Kandydatem.
d)    kandydat oraz opiekun próby stawiaj si na wyznaczonym przez Komisj posiedzeniu Komisji
e)    podczas posiedzenia Komisji kandydat przedstawia przebieg próby, a tak瞠 rozmawia z Komisj na temat przebiegu próby, odpowiadaj帷 m.in. na pytania dotycz帷e idei i metody harcerskiej;
f)    Komisja odbywa osobn rozmow z opiekunem próby;
g)    na podstawie raportu, rozmów i opinii Komisja podejmuje decyzj w sprawie zamkni璚ia próby oraz tego, czy zamyka prób z wynikiem pozytywnym, czy negatywnym;
h)    w przypadku podj璚ia decyzji o zamkni璚iu próby, Komisja wnioskuje do Naczelnika Harcerzy o zamkni璚ie próby harcmistrzowskiej, wskazuj帷 z jakim wynikiem oraz wymieniaj帷 instruktora realizuj帷ego prób i opiekuna próby.


Rozdzia IV
Weryfikacja stopnia harcmistrza


Art. 11

1.    Prowadzona przez Komisj weryfikacja stopnia harcmistrza dotyczy harcerzy podejmuj帷ych s逝瘺 w Zwi您ku Harcerstwa Rzeczypospolitej lub powracaj帷ych do s逝瘺y w Zwi您ku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy posiadali stopie harcmistrza podczas s逝瘺y w Zwi您ku Harcerstwa Rzeczypospolitej lub w innej organizacji harcerskiej.
2.    Harcerz spe軟iaj帷y warunki okre郵one w ust瘼ie wykonuje wszystkie czynno軼i wst瘼ne zgodnie z procedur opisan w art. 7.
3.    Harcerz podlegaj帷y weryfikacji stopnia harcmistrza stawia si na umówionym posiedzeniu Komisji, podczas którego odbywa rozmow z Komisj, dotycz帷 formacji i kompetencji wychowawczej tego harcerza, a tak瞠 spe軟iania kryteriów zawartych w Statucie ZHR, Regulaminie s逝瘺y instruktorskiej ZHR i wymaganiach na stopie harcmistrza.
4.    Po zako鎍zeniu rozmowy z harcerzem podlegaj帷ym weryfikacji stopnia harcmistrza Komisja odbywa narad bez udzia逝 tego harcerza. Po naradzie, w oparciu o opinie, o których mowa w ust. 2, Komisja:
a)    weryfikuje stopie harcmistrza,
b)    odmawia weryfikacji stopnia harcmistrza,
c)    kieruje harcerza podlegaj帷ego weryfikacji stopnia harcmistrza na dokszta販enie,
d)    zleca harcerzowi podlegaj帷emu weryfikacji stopnia harcmistrza zadanie lub zadania wdra瘸j帷e go w obecn dzia豉lno嗆 ZHR, po wykonaniu których, stwierdzonym przez Komisj na posiedzeniu z udzia貫m harcerza podlegaj帷ego weryfikacji stopnia harcmistrza, Komisja podejmie ostateczn decyzj w przedmiocie weryfikacji lub odmowie weryfikacji stopnia harcmistrza.
5.    O podj皻ej decyzji Komisja zawiadamia niezw這cznie harcerza podlegaj帷ego weryfikacji stopnia harcmistrza.
6.    W przypadku zweryfikowania stopnia harcmistrza Komisja informuje o tym Naczelnika Harcerzy, wnioskuj帷 o wpisanie harcerza podlegaj帷ego weryfikacji na list instruktorów ZHR w stopniu harcmistrza.


Rozdzia V
Rozwi您ywanie konfliktów mi璠zy instruktorami ZHR


Art. 12

1.    Komisja rozwi您uje konflikty mi璠zy instruktorami ZHR lub prowadzi mediacje w takich konfliktach, dzia豉j帷 na polecenie Naczelnika Harcerzy.
2.    Naczelnik Harcerzy przesy豉 Sekretarzowi Komisji w formie elektronicznej opis konfliktu i formu逝je zakres dzia豉 Komisji. Sekretarz Komisji rozsy豉 do cz這nków Komisji powy窺ze dokumenty otrzymane od Naczelnika Harcerzy.
3.    Podczas najbli窺zego posiedzenia Komisja okre郵a sposób rozpoznania i rozwi您ania konfliktu i przyst瘼uje do dzia豉nia. Cz這nkowie Komisji wyznaczeni do rozwi您ania konfliktu podejmuj dzia豉nia zmierzaj帷e do rozwi您ania konfliktu, po wykonaniu których przygotowuj raport, który po zaakceptowaniu przez Przewodnicz帷ego Komisji trafia do Naczelnika i jest rozes豉ny do pozosta造ch cz這nków Komisji. Je瞠li zachodzi taka potrzeba, skonfliktowani instruktorzy s zaproszeni na spotkanie Komisji w celu mediacji i rozwi您ania konfliktu.


Rozdzia VI
Przepisy ko鎍owe


Art. 13

1.    Komisja sk豉da sprawozdanie do陰czane do sprawozdania Naczelnika na Zjazd ZHR.
2.    Naczelnik Harcerzy ma prawo do dokonywania wi捫帷ej interpretacji niniejszych "Zasad funkcjonowania Komisji Harcmistrzowskiej Organizacji Harcerzy ZHR" oraz decyzji Komisji.
3.    W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie maj: Statut ZHR oraz odpowiednie regulaminy Zwi您ku. W przypadku kolizji zapisów "Zasad funkcjonowania Komisji Harcmistrzowskiej Organizacji Harcerzy ZHR" ze Statutem ZHR lub regulaminami Zwi您ku, zastosowanie maj: Statut ZHR oraz regulaminy Zwi您ku Harcerstwa Rzeczypospolitej.