Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl

Wymagania na stopień HR

Harcerz Rzeczypospolitej

- wymagania na stopień

 

 

Idea

Znam „Sylwetkę Harcerza Rzeczypospolitej”. Staję się autorytetem harcerskim i wzorem dla innych. Daję przykład postawy harcerskiej. Moje życie we wszystkich przejawach jest realizacją chrześcijańskiego systemu wartości oraz Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Mam ukształtowaną wiarę, wolę i charakter, które decydują o tym, że wybieram Miłość i staram się zło zwyciężać dobrem. Systematycznie pracuję nad swym charakterem. Jestem samodzielny, obowiązkowy, odpowiedzialny
i przedsiębiorczy. Chętnie pełnię służbę bliźnim. Jestem organizatorem otaczającego mnie życia. Rozpoznałem i realizuję swoje powołanie w życiu oraz w społeczeństwie. Wiem, jak mogę służyć swojemu krajowi. Buduję swoją przyszłość. Pracuję lub studiuję; mam sprecyzowane plany zawodowe i podnoszę swoje kwalifikacje. Wiem, jaki ślad chcę po sobie pozostawić.

 

 

Komentarz:
Próba polega na ułożeniu od 6  do 10 zadań, których zrealizowanie pozwoli na osiągnięcie ideału opisanego w Sylwetce Harcerza Rzeczypospolitej, zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, oraz pełnienie służby potrzebującym. Przynajmniej trzy zadania winny zakończyć się trwałym śladem. Próbę układa harcerz wraz z opiekunem i zatwierdza ją przed odpowiednią Kapitułą, która może wnieść korekty.

 

 

I. PRACA NAD SOBĄ, WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI

 

  • ROZWÓJ DUCHOWY (RELIGIJNY I MORALNY)

 

Rozwija się duchowo i religijnie. Ma ugruntowany system moralny oparty na wartościach chrześcijańskich. Widzi działanie Boga w swym  Życiu. Chętnie służy bliźnim. Rozumie sens ofiary i cierpienia. Odważnie świadczy Życiem o swej wierze.

 Przykładowe zadania:

- Wziął udział w rekolekcjach formacyjnych lub w innego rodzaju formacji duchowej.
- Znalazł stałego spowiednika lub kierownika duchowego, prowadzi dzienniczek duszy (pracy nad sobą). 
- Przeczytał publikację na temat interesującego go problemu wiary. 
- Przeczytał książkę Karola Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność” i poprowadził dyskusję na poruszone w niej tematy.
- Poznaje i rozumie różne systemy wartości, potrafi opisać fundamenty filozoficzne, na których się opierają.
- Opublikował artykuł o tematyce moralnej.

  • PRACA NAD CHARAKTEREM

Wyznacza sobie cele życiowe i konsekwentnie je realizuje. Stale kształtuje swój charakter. Rozumie wartość życia według Prawa Harcerskiego. Jest samodzielny, odpowiedzialny i przedsiębiorczy. 

Przykładowe zadania:

- Wybrał swoją drogę życiową. Ma marzenia i plany życiowe.
- Zna swe zalety i braki. Wybrał problem związany za swym charakterem i postara się go rozwiązać.
- Ma swój krąg przyjaciół i znajomych.
- Opanował sztukę dialogu, potrafi słuchać i dzielić się swoimi uczuciami.
- Zarabia na swoje utrzymanie.

  • POWOŁANIE. WYCHOWANIE PRORODZINNE

Przygotowuje się do swoich powołań życiowych (np. w służbie Bogu, w rodzinie, w samotności,
w pracy społecznej, w pracy zawodowej). W zakresie swego powołania pogłębił swą wiedzę
(np. przygotowuje się do życia rodzinnego).
 

Przykładowe zadania:

- Poszerzył swą znajomość problemów wychowania prorodzinnego (np. udział w kursach, lektura).
- Zorganizował działalność upowszechniającą obronę wartości życia i życia rodzinnego.
- Współorganizował konferencję dla wędrowników i młodych instruktorów poświęconą rodzinie.
- Napisał artykuł do prasy harcerskiej o problematyce rodzinnej.
- Zorganizował debatę dla szerokiego grona harcerek i harcerzy na temat współczesnych filozofii podejścia do rodziny.
- Na kursie drużynowych w swojej chorągwi poprowadził zajęcia o wychowaniu prorodzinnym harcerza.

  • ROZWÓJ INTELEKTUALNY I ZAWODOWY

Ma sprecyzowane zainteresowania zawodowe i pozazawodowe oraz je rozwija. Osiągnął poziom wykształcenia odpowiedni do swych potrzeb i zamierzeń.

Przykładowe zadania:

- Uzyskał postęp w swej specjalizacji zawodowej, np. zaliczył rok  studiów z bardzo dobrymi wynikami (jeśli nie ma zdobytych kwalifikacji zawodowych).
- Uzyskał wyraźny wzrost umiejętności w zakresie wybranego języka obcego lub innej ważnej dla niego profesji.
- Zdobył wybrane uprawnienie państwowe (np. prawo jazdy, kartę ratownika, kurs instruktorski HOPR, itp.)
- Przygotował cykl artykułów do prasy harcerskiej w przystępny sposób ukazujący wybraną dziedzinę nauki lub sztuki.
- Stworzył i prowadzi w Internecie stronę poświęconą wybranej dziedzinie wiedzy.
- Założył i prowadzi sekcję wędrowniczą skupiającą zainteresowanych wybraną dziedziną nauki.

  • ROZWÓJ KULTURALNY

Jest twórcą kultury lub animatorem  życia kulturalnego w swym  środowisku. Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu i Polski. Odznacza się wysokim poziomem kultury osobistej.

Przykładowe zadania:

- Potrafi kulturalnie dyskutować. Opanowuje swe emocje. Wyróżnia się kulturą języka.
- Potrafi np. rysować, malować, fotografować, napisać wiersz, grać na instrumencie, zaśpiewać solo.
- Uczestniczy w życiu kulturalnym, napisał cykl recenzji z wybranej dziedziny sztuki i opublikował je w prasie np. harcerskiej. 
- Przygotował wystawę własnych prac artystycznych (np. fotografia, rzeźba, malarstwo, itp.).
- Prowadzi stale rubrykę poświęconą kulturze lub jednej z dziedzin sztuki w prasie harcerskiej bądź młodzieżowej.

  • ROZWÓJ FIZYCZNY, HARC, WYCZYN

Prowadzi zdrowy tryb życia. Systematycznie dba o swą kondycję fizyczną. Uzyskał dobre wyniki
w wybranej dziedzinie sportu czy turystyki.

Przykładowe zadania:

- Systematycznie uprawia zajęcia rozwijające go fizycznie.
- Zrealizował zadanie o charakterze wyczynu sportowego.
- Z sukcesem uprawia wybraną dziedzinę sportu.
- Wyznaczył wyczynową trasę turystyczną i przebył ją w podjętym czasie.
- Zorganizował zawody sportowe na poziomie chorągwi.

 

II. SŁUŻBA

  • SŁUŻBA BOGU.

Stara się być czynnym apostołem. Swoim  życiem i planowym działaniem szerzy wiarę.

Przykładowe zadania:

- Współtworzył życie religijne  środowiska harcerskiego i kościoła lokalnego (włączając harcerskie działania w życie parafii i działalność duszpasterstwa młodzieży).
- Włączył się (samodzielnie lub wraz ze swoim środowiskiem harcerskim) w dzieło chrześcijańskie (miłosierdzia, misyjne, inne).
- Współorganizował Dzień Papieski na poziomie chorągwi, zorganizował przedsięwzięcie, którego celem było upowszechnianie nauczania Jana Pawła II.

 

  • SŁUŻBA BLIŹNIEMU

Dostrzega wokół siebie ludzi potrzebujących, pomaga im indywidualnie, potrafi zorganizować pomoc na większą skalę, poszukuje grup ludzi potrzebujących pomocy i ją dla nich organizuje.

Przykładowe zadania:
- Wraz ze swoją drużyną/hufcem/środowiskiem harcerskim zorganizował dużą akcję pomocy Bezdomnym.
- Współorganizował zbiórkę darów lub pieniędzy dla ofiar klęski żywiołowej.
- Podjął stałą współpracę z organizacją charytatywną.
- Zorganizował konferencję dla młodzieży poświęconą pomocy bliźniemu.
- Podjął zadania prolife związane z ochroną życia poczętego.

 

  • SŁUŻBA W ŚRODOWISKU I W HARCERSTWIE

Jest liderem w środowisku harcerskim i poza harcerskim, organizuje jego działalność.

Przykładowe zadania:

- Zorganizował akcję w swym środowisku (np. promującą ZHR, propagującą harcerski styl życia, lub zasady dobrego wychowania). Współorganizował uroczystość religijną lub patriotyczną albo wybory; pełnił służbę (np. w wolontariacie). 
- Podjął własną służbę Harcerza Rzeczpospolitej w Związku.
-Określił zadania ZHR w służbie Rzeczypospolitej, m.in. w zakresie sposobów obrony wychowania przed zagrożeniami we współczesnym społeczeństwie i podjął jakąś inicjatywę w tym zakresie (np. uczestniczył w zakładaniu nowego środowiska harcerskiego, współorganizował imprezę samorządową zgodną z celami działania ZHR, zorganizował akcję promującą ZHR, założył KPH, itp.).

 

  • SŁUŻBA POLSCE

Aktywnie promuje wartości patriotyczne w środowisku rodzinnym, towarzyskim, zawodowym
i w swej miejscowości. Bierze czynny udział w życiu społecznym i politycznym regionu i państwa. Dostrzega osobiste pola służby wobec Ojczyzny. 

Przykładowe zadania:

- Wie, jak chciałby się przyczynić do osiągnięć swego kraju (przygotował i poprowadził spotkanie dyskusyjne dla instruktorów chorągwi, które podsumował publikując w prasie harcerskiej artykuł). 
- Ma skrystalizowane poglądy polityczne. Rozumie swoją współodpowiedzialność za losy narodu i państwa (np. przeprowadził cykl rozmów z czołowymi postaciami życia publicznego i opublikował je w prasie harcerskiej, urządził debatę dotyczącą problemu społecznego lub gospodarczego wśród harcerzy starszych z udziałem postaci życia publicznego).
- Orientuje się w polskiej scenie politycznej, zna programy polityczne głównych partii (zorganizował i poprowadził debatę, podczas której przedstawiono różne poglądy polityczne).
- Rozumie, czym jest patriotyzm, tożsamość narodowa, służba publiczna (zaplanował i przeprowadził grę patriotyczną na poziomie chorągwi).
- Współorganizował zawody obronne w swojej chorągwi lub środowisku działania.