Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl

Sylwetka HR

 

SYLWETKA STOPNIA
HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ

 

Wst瘼

Zdobycie stopnia Harcerza Rzeczypospolitej wie鎍zy drog wychowania harcerza ZHR-u i jest dowodem dojrza這軼i, czyli przygotowania do doros貫go 篡cia i ch璚i realizowania etosu harcerskiego oraz ma s逝篡 nieustannemu dalszemu rozwojowi. W przedstawionej tu sylwetce Harcerza Rzeczypospolitej zamieszczono rozszerzony opis warto軼i zawartych w Prawie Harcerskim i harcerskim systemie wychowawczym. Sylwetka ta pokazuje idea harcerza ZHR, wynik do jakiego d捫ymy w wychowaniu harcerskim i ca造m naszym 篡ciu.

        hm. Andrzej Glass HR, AD 2005

 

Sylwetka

Jest autorytetem harcerskim i wzorem dla innych. Daje przyk豉d postawy harcerskiej. Jego  篡cie we wszystkich przejawach jest realizacj chrze軼ija雟kiego systemu warto軼i oraz Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, wynikaj帷ych z Dekalogu. Cechuje go dojrza豉 wiara, ukszta速owany charakter, 篡cie uczuciowe oraz intelektualne. Stale nad nimi pracuje. Jest optymist, wierzy w swoje si造 i pomoc Boga. Jest przewodnikiem 篡cia swojego i innych. Rozpoznaje swe powo豉nie i swoje miejsce w  篡ciu oraz spo貫cze雟twie. Buduje sw przysz這嗆, ma sprecyzowane plany zawodowe i podnosi swe kwalifikacje. Jest wzorem syna, cz這nka rodziny, przyjaciela, kap豉na, pracownika lub studenta. Rozumie sens ka盥ej rzeczy, której si podejmuje oraz czyni to rozs康nie i odpowiedzialnie. Inspiruje i o篡wia dzia豉lno嗆 swojego otoczenia. Potrafi s逝篡 Polsce. Wie, jaki  郵ad chce pozostawi po sobie. W postawie harcerskiej widzi sposób na 篡cie. Prac nad sob i s逝瘺 harcersk realizuje jako rycersk posta chrze軼ija雟twa - drogowskaz w dzia豉niu patriotycznym i spo貫cznym. Przez pryzmat postawy chrze軼ijanina pe軟i s逝瘺 bli幡iemu i Polsce.

 

1.Rozwój duchowy (religijny i moralny). S逝瘺a Bogu.

Rozwija si duchowo i religijnie. Kieruje si chrze軼ija雟kim systemem warto軼i, który ma ugruntowany. Ma poczucie w豉snej warto軼i i godno軼i jako stworzenia Bo瞠go. Kszta速uje wra磧iwo嗆 swego sumienia. Poznaje sw s豉bo嗆 oraz grzeszno嗆 i czerpie od Boga si喚 na ich pokonanie poprzez sakramenty oraz modlitw. Odkrywa plan, jaki ma Bóg wzgl璠em niego. Ceni 篡cie jako dar od Boga. Odczuwa potrzeb Mi這軼i Bo瞠j i d捫y do szcz窷cia. Ma autorytety i czerpie z nich wzory. Potrafi wyznacza granice swej wolno軼i oraz zachowuje czysto嗆 i nie ulega uzale積ieniom  (na這gom). Przez wierno嗆 i czysto嗆 umacnia mi這嗆. Spostrzega dzia豉nie Opatrzno軼i, czyli Boga w Trójcy 安i皻ej, w wydarzeniach swego  篡cia lub swych bliskich i ufa Bogu. Zdaje sobie spraw, do czego zbawia go Chrystus. Dostrzega mi這嗆 w wymiarze heroicznym jako drog do 鈍i皻o軼i. Chce i嗆 za Chrystusem.  Szanuje godno嗆 ka盥ego cz這wieka i widzi 陰cz帷e go z nim braterstwo. Ch皻nie s逝篡 bli幡im i widzi w nich cierpi帷ego Chrystusa. Chce mie w sercu Mi這嗆. Stara si z這 zwyci篹a dobrem. Nie odp豉ca si z貫m za z這. Szerzy Mi這嗆 i Pokój. Mi這嗆 buduje na prawdzie. Potrafi by pokorny i cierpliwy. Rozumie sens ofiary i cierpienia. Potrafi si wyrzeka. Potrafi dzieli si z innymi. Pieni康ze i dobra materialne nie s dla niego najwa積iejsze.  W przyrodzie widzi stworzenie Bo瞠 oraz pi瘯no i M康ro嗆 Stwórcy, i darzy j mi這軼i. Jest przyjacielem ca貫go  鈍iata. Odwa積ie  鈍iadczy swym  篡ciem o wierze. Pomaga innym w odnajdywaniu Boga.  Okazuje mi這嗆 i wdzi璚zno嗆 Bogu przez modlitw, czytanie S這wa Bo瞠go, udzia w sakramentach i czynne uczestnictwo w 篡ciu swego Ko軼io豉 oraz 篡cie religijne w rodzinie.  Ma mocny ko軼iec moralny, nie ulega z造m wp造wom otoczenia. Przeciwstawia si relatywizmowi etycznemu. Orientuje si w nauczaniu Ko軼io豉 o rodzinie i 篡ciu spo貫cznym.

 

2. Praca nad charakterem 

W swym post瘼owaniu kieruje si Prawem Harcerskim i Dekalogiem. Systematycznie kszta速uje swój charakter. Rozwija swe dobre strony i walczy ze swymi wadami. Stawia sobie wysokie wymagania. Ma w豉sny system pracy nad swym charakterem. Jest rzetelny: s這wny, terminowy, punktualny, systematyczny, odpowiedzialny, uczciwy, oszcz璠ny, karny, szanuje prawo. Podejmuje tylko te obowi您ki, które mo瞠 zrealizowa. Jest samodzielny, zaradny i przedsi瑿iorczy. Potrafi planowa swe obowi您ki i wybiera, które s najwa積iejsze. Jest  篡czliwy i braterski: przyjazny, kole瞠雟ki, opieku鎍zy, wra磧iwy na potrzeby i krzywd innych, wspó販zuj帷y, uczynny, rycerski, otwarty, szanuj帷y innych, do nikogo nie jest usposobiony wrogo, 豉two przebacza. Potrafi chwali innych. Jest pow軼i庵liwy w os康zaniu innych. Sprawia mu rado嗆 zrobienie czego dobrego dla innych. Ma przyjació i jest lubiany. Nie kieruje si egoizmem. Nie d捫y do sukcesów kosztem innych. Unika stosowania przemocy. Jest odwa積y: jest 鄉ia造 w marzeniach i dzia豉niu, ma odwag broni innych, przeciwstawia si z逝 i broni swych przekona. Podejmuje ambitne dzia豉nia. Jest roztropny: rozumny, logiczny, przewiduj帷y, krytycznie my郵帷y, m康ry 篡ciowo. Ma hart ducha i rado嗆  篡cia: jest wytrwa造 w d捫eniach, ma siln wol, nie za豉muje si, z pogod ducha pokonuje przeciwno軼i
i znosi niepowodzenia, wyci庵a nauk z pora瞠k, nie boi si pope軟iania b喚dów, nigdy nie narzeka i nie  篡wi bezzasadnych pretensji. Potrafi z zaufan osob rozmawia o swoich problemach. Wierzy w swoje si造. Jest cierpliwy. Jest radosny i ma poczucie humoru. Potrafi z siebie 瘸rtowa. Jest optymist. Panuje nad swymi emocjami: wyró積ia si kultur osobist, unika zarozumia這軼i, dostrzega sw niedoskona這嗆 oraz  瞠 nie zawsze ma racj, sta go na pokor, uznaje racje i argumenty adwersarzy w dyskusji, potrafi przyzna si do w豉snych b喚dów, w dyskusji nie ma wrogów lecz przyjació, z którymi chce wspólnie doj嗆 do prawdy, nie obra瘸 si, jest spokojny i rzeczowy, nie chce poni篡 godno軼i drugiego, wystrzega si ironii i z這郵iwo軼i, jest skromny, nie stara si by go honorowano, panuje nad swym j瞛ykiem, z造m humorem, gwa速ownymi reakcjami i strachem, jest zrównowa穎ny. Potrafi okazywa pozytywne uczucia (rodzicom, rówie郾ikom, doros造m), nie wstydzi si ich. Pokonuje sw nie鄉ia這嗆. Potrafi nawi您ywa kontakt z innymi.

 

3. Miejsce w 篡ciu. Powo豉nie. 

Ma  鄉ia貫 marzenia, pragnienia i plany  篡ciowe. Poszukuje swej drogi do szcz窷cia. Odwa積ie wyznacza sobie cele  篡ciowe i konsekwentnie je realizuje. Tworzy dalekosi篹n wizj swego  篡cia. Przygotowuje si do swoich powo豉  砰ciowych (np. w s逝瘺ie Bogu: w rodzinie, w kap豉雟twie, w 篡ciu zakonnym, w samotno軼i; w pracy spo貫cznej, w pracy zawodowej).  W zakresie swego powo豉nia pog喚bia sw wiedz (np. przygotowuje si do  篡cia rodzinnego). Ma w豉sn wizj szcz窷liwej rodziny, roli i idea逝 m篹a i 穎ny, roli ojca i matki oraz dzieci lub te wizj pos逝gi kap豉雟kiej. Ma podstawow wiedz psychologiczn, wychowawcz i teologiczn w wybranym zakresie. Ma odpowiedzialny stosunek do dziewcz徠 i kobiet. Docenia warto嗆 czysto軼i przedma鹵e雟kiej i naturalnego planowania rodziny. Broni 篡cia od momentu pocz璚ia do naturalnej 鄉ierci. Zna problemy swego domu rodzinnego i stara  si bra udzia w ich rozwi您ywaniu. Pe軟i s逝瘺 na rzecz swej rodziny. Pozna dzieje i podtrzymuje dobre tradycje swej rodziny. Okazuje szacunek osobom starszym.

 

4. Zainteresowania. Rozwój intelektualny i zawodowy

Ma sprecyzowane zainteresowania zawodowe i pozazawodowe, które rozwija. Osi庵a mistrzostwo w dziedzinie swych zainteresowa. Osi庵n掖 poziom wykszta販enia odpowiedni do swych potrzeb i zamierze oraz stale si dokszta販a. Traktuje swój zawód jako s逝瘺 bli幡im i Polsce. Docenia potrzeb znajomo軼i j瞛yków obcych, przynajmniej jednym pos逝guje si p造nnie. Potrafi pos逝giwa si wspó販zesnymi 鈔odkami 陰czno軼i i techniki oraz posiada umiej皻no軼i z wa積ej dla niego dziedziny. Zdobyte w harcerstwie umiej皻no軼i i do鈍iadczenie w pracy z m這dzie膨 potrafi twórczo wykorzystywa w 篡ciu rodzinnym i zawodowym.

 

5. Rozwój kulturalny 

Jest kulturalny w mowie i zachowaniu; jest taktowny. Stosuje zasady dobrego wychowania (savoir vivre’u). Uprawia kulturalne rozrywki. Pos逝guje si gaw璠, piosenk, inscenizacj i zdobnictwem tak瞠 w 篡ciu rodzinnym i zawodowym. Rozwija posiadane zdolno軼i, a w razie potrzeby potrafi ich brak nadrobi zaradno軼i i wytrwa這軼i. Jest twórc dóbr kulturalnych (np. fotografia, film, rysunek, grafika, malarstwo, gra na instrumencie) lub animatorem 篡cia kulturalnego w 篡ciu rodzinnym i w swym  鈔odowisku. Uczestniczy w  篡ciu kulturalnym (bywanie w teatrze, operze, na koncertach, przynale積o嗆 do zespo逝 artystycznego, czytanie literatury pi瘯nej). Zna dorobek kultury polskiej i europejskiej.

 

6. Rozwój fizyczny i psychofizyczny, wyczyn

Prowadzi zdrowy tryb 篡cia. Systematycznie dba o sw kondycj fizyczn. Dokona wyczynu lub uprawia wybran dziedzin sportu czy turystyki. Ch皻nie przebywa w鈔ód przyrody. Dostosowuje rodzaj i intensywno嗆 zaj耩 do stanu zdrowia i wieku. Nie szermuje swoim zdrowiem i 篡ciem. Ma wy獞iczon pami耩, spostrzegawczo嗆, bystro嗆, podzielno嗆 uwagi i szybko嗆 reakcji oraz zr璚zno嗆 i sprawno嗆 dzia豉nia.

 

7. S逝瘺a spo貫czna i s逝瘺a Polsce

Jest liderem w  鈔odowisku harcerskim i poza harcerskim, organizuje jego dzia豉lno嗆. Charakteryzuje go postawa patriotyczna, spo貫czna i ekologiczna. Znajduje sobie na miar mo磧iwo軼i i potrzeb pole aktywno軼i spo貫cznej (np. ochrony przyrody, ekologiczne, kulturalne, sportowe, wolontariat, dzia豉lno嗆 dobroczynn). Dzia豉 w organizacjach spo貫cznych w dobrej sprawie. Widzi zadania ZHR w s逝瘺ie Rzeczypospolitej, m.in. w zakresie sposobów obrony przed zagro瞠niami dla wychowania we wspó販zesnym spo貫cze雟twie. Czynnie realizuje postaw umi這wania Ojczyzny. Realizuje swe powo豉nie m篹czyzny troszcz帷 si o w豉sn rodzin lub przedk豉daj帷 pos逝g kap豉雟k Ko軼io這wi, chroni帷 dobro wspólne i broni帷 Ojczyzny. Kultywuje patriotyczne tradycje rodziny, regionu i Polski. Przywi您uje wag do tradycji niepodleg這軼iowych i tradycji niepokornego harcerstwa.  Czynnie realizuje sw mi這嗆 do Ojczyzny promuj帷 warto軼i patriotyczne w 鈔odowisku rodzinnym, towarzyskim, zawodowym i w swej miejscowo軼i przez organizowanie odpowiednich akcji (np. spotkania z lud幟i, obchody rocznicowe, inscenizacje, wycieczki, dba這嗆 o miejsca pami璚i, poznawanie tradycji, zbieranie i utrwalanie informacji). Patriotyzm opiera na mi這軼i do swoich, a nie na szowinizmie i wrogo軼i do innych. Jest 鈍iadom naszych zalet i wad narodowych. Staje po stronie prawdy w historii i polityce. Ma skrystalizowane pogl康y polityczne, potrafi o nich dyskutowa. Widzi sw wspó這dpowiedzialno嗆 za losy narodu i pa雟twa. Bierze aktywny udzia w  砰ciu spo貫cznym i politycznym regionu i pa雟twa. Je瞠li jest to cz窷ci jego powo豉nia, bierze czynny udzia w s逝瘺ie publicznej. Widzi pola swej s逝瘺y wobec Ojczyzny i wie, na jakim odcinku chcia豚y si przyczyni do osi庵ni耩 Polski. Uczestniczy, w miar mo磧iwo軼i i potrzeb, w kontaktach z Polakami poza krajem.