Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl

Harcerz Orli

Harcerz Orli

 

 

Idea:

Wkraczam w doros貫 篡cie, samodzielnie okre郵am i kszta速uj swój 鈍iatopogl康. Odczytuj swoje powo豉nie, 鈍iadomie okre郵am swoj drog 篡ciow. Jestem odpowiedzialny, mo積a na mnie polega. Pog喚biaj帷 wiar zaczynam 鈍iadczy o niej poza harcerstwem. Moje 篡cie budowane jest na chrze軼ija雟kim fundamencie. Jestem oparciem dla swojego rodze雟twa, rodziców, staram si by przyk豉dem dla moich rówie郾ików. Anga簑j si w 篡cie spo貫czne. Wkraczam na drog rozwoju w璠rowniczego, instruktorskiego, b康 harcerstwa starszego. Systematycznie pe軟i s逝瘺 bli幡iemu. 安iadomie kszta速uj swoje relacje z otoczeniem, pe貫n pogody ducha rozwi您uj pojawiaj帷e si problemy.

 

Komentarz:

Próba polega na u這瞠niu od 6 do 10 zada, których zrealizowanie pozwoli na osi庵ni璚ie idea逝 opisanego w stopniu, zdobycia niezb璠nej wiedzy i umiej皻no軼i, oraz wype軟ienia s逝瘺y potrzebuj帷ym. Przynajmniej trzy zadania winny zako鎍zy si trwa造m 郵adem. Prób uk豉da harcerz wraz z opiekunem na podstawie poni窺zych punktów i zatwierdza j przed odpowiedni Kapitu陰, która mo瞠 wnie嗆 korekty.

 

 

I. PRACA NAD SOB, WIEDZA, UMIEJ邛NO列I

 

 

 • ROZWÓJ DUCHOWY I RELIGIJNY

 

Rozwija swoj wiar, rozpoczyna aktywne aposto這wanie, tak瞠 w 鈔odowisku poza harcerskim, swoje wybory opiera na ewangelii, prowadzi 篡cie sakramentalne.

Zagadnienia do próby i przyk豉dowe zadania:

- Zidentyfikowa w豉sne potrzeby duchowe i obra drog rozwoju duchowego, szuka sta貫go spowiednika (wzi掖 udzia w rekolekcjach formacyjnych np. ignacja雟kich, kursie Filip w Szkole Nowej Ewangelizacji. Aktywnie uczestniczy w duszpasterstwie lub innej grupie formacyjnej).
- Pog喚bia swoj wiedz religijn (zapozna si z wybranym przez siebie tekstem Ojca 安. skierowanym do m這dzie篡. Przeczyta wybran encyklik Ojca 鈍. i opisa swoje refleksjez lektury w artykule do prasy harcerskiej).
- W harcerstwie i poza nim stara si nie嗆 dobr nowin (przygotowa wraz z kapelanem / duszpasterzem rekolekcje dla dru篡ny harcerzy).

 

 

 • PRACA NAD CHARAKTEREM

 

Potrafi bezstronnie oceni swoj postaw i zachowanie, 鈍iadomie kszta速uje swój charakter, staje si twardym i jednocze郾ie wra磧iwym m篹czyzn.

Zagadnienia do próby i przyk豉dowe zadania:

- Potrafi precyzyjnie okre郵i swe zalety i wady (u這篡 program kszta速owania swego charakteru, kieruj帷 si wskazaniami Prawa Harcerskiego oraz sposób kontroli jego realizacji. Wyznaczy cel w pracy nad sob i osi庵n掖 go w za這穎nym terminie; okre郵i swoje s豉be strony i wykona zadanie, w wyniku, którego pokona opisane s豉bo軼i).
- Do drugiego cz這wieka podchodzi z 篡czliwo軼i staraj帷 si go zrozumie widz帷 w nim swojego bli幡iego (wybra sposób rozwijania swej wra磧iwo軼i na potrzeby innych i poda wymierne tego wyniki. Pomóg m這dszemu bratu, harcerzowi w pokonaniu s豉bo軼i charakteru.
- Swoje wybory opiera na przemy郵anym systemie warto軼i (wska瞠, co dla niego jest najwa積iejsze, (jaki ma system warto軼i, do jakich celów d捫y) i wyja郾i, dlaczego; przeprowadzi kilka wywiadów z lud幟i z ró積ych 鈔odowisk poza harcerskich na temat fundamentów ich 鈍iatopogl康ów i opublikuje wnioski w prasie harcerskiej).
- Rozumie, czym jest odwaga cywilna, czym jest odpowiedzialno嗆 za drugiego cz這wieka (aktywnie opiekowa si ma造mi dzie熤i przez dwa dni. Uczestniczy w otwartej dyspucie z cz這wiekiem o przeciwstawnych pogl康ach. Zorganizowa spotkanie o istocie ruchu harcerskiego dla osób z poza harcerstwa).

 

 • ROZWÓJ INTELEKTUALNY I ZAWODOWY

 

Przygotowuj帷 si do doros貫go 篡cia pog喚bia swoj wiedz, wybiera specjalizacje zgodne z posiadanymi talentami i staje si w nich ekspertem, d捫y do wyró積iaj帷ych wyników w nauce i pracy, swój 鈍iatopogl康 kszta速uje na podstawie przemy郵e popartych wiedz.

 Zagadnienia do próby i przyk豉dowe zadania:

- Podnosi kwalifikacje i pog喚bia wiedz i umiej皻no軼i w dziedzinie swych zainteresowa. Wska瞠 perspektywy swej pracy w tej dziedzinie (opracowa z wybranej dziedziny referat lub napisa artyku do prasy; uzyska dyplom w konkursie/olimpiadzie; przet逝maczy wybrany tekst z j瞛yka obcego).
- Rozumie zale積o嗆 miedzy cechami charakteru i etyk a wynikami uzyskiwanymi w pracy (przeczyta encyklik „Laborem exercens” i podzieli si swoimi refleksjami w swojej dru篡nie/hufcu).
- Wykaza si umiej皻no軼i obiektywnej oceny informacji. Potrafi broni swego zdania, lecz nie jest zarozumia造. Potrafi przyzna si do w豉snych b喚dów (przeprowadzi dyskusyjny panel tematyczny, dyskusyjny klub filmowy na który zaprosi liczne grono s逝chaczy).
- Kszta速uj帷 swój 鈍iatopogl康 poszerza wiedz o otaczaj帷ym go 鈍iecie (napisa artyku charakteryzuj帷y wybrany kierunek filozoficzny; przeprowadzi i opublikowa wywiad ze znanym politykiem o korzeniach jego pogl康ów).

 

 

 • ROZWÓJ KULTURALNY

 

Rozumie rol kultury w 砰ciu cz這wieka i spo貫cze雟twa, bierze aktywny udzia w 篡ciu kulturalnym, orientuje si w historii i wspó販zesno軼i ró積ych nurtów sztuki i literatury.

Zagadnienia do próby i przyk豉dowe zadania:

- Staje si wzorem kulturalnego obycia, rozumie rol i istot kultury dnia codziennego (w atrakcyjny i kulturalny sposób zorganizowa spotkanie towarzyskie lub imprez artystyczn; na co dzie stosuje formy dobrego wychowania - savoir vivre’u, umie dobrze ta鎍zy; potrafi broni swego zdania bez zarozumia這軼i, wys逝chuj帷 argumenty strony przeciwnej).
- Aktywnie uczestniczy w 篡ciu kulturalnym (np. bywa w teatrze, operze czy na koncertach, jest cz這nkiem zespo逝 artystycznego, przeczyta ksi捫ki z zakresu literatury pi瘯nej).
- Rozwija swoje talenty artystyczne, znajduje najlepsz dla siebie form wyrazu (przygotowa wystaw prac artystycznych zaprzyja幡ionych harcerek i harcerzy, na której wystawi tak瞠 swoje prace; zaprojektowa i wykona album okoliczno軼iowy o swoim 鈔odowisku harcerskim).
- Poszerza swoj wiedz na temat kultury, odró積ia kierunki w sztuce (przygotowa wieczór poezji dla kadry hufca; opublikowa artyku zawieraj帷y jego refleksje z ostatnio widzianej wystawy malarstwa).

 

 

 • ROZWÓJ FIZYCZNY

 

Jest sprawny i wysportowany, uprawia wybran dziedzin sportu, dba o swój wygl康 i higien osobist.

Zagadnienia do próby i przyk豉dowe zadania:

- Uprawia zaj璚ia rozwijaj帷e go fizycznie (wyznaczy sobie ambitny cel w zakresie poprawy sprawno軼i fizycznej i go osi庵n掖; w wybranej dziedzinie sportu ma wyra幡e osi庵ni璚ie; w ci庵u trzymiesi璚znej próby poprawi swoje wyniki w biegu, skoku w dal, p造waniu i je寮zie na rowerze na czas).
- Prowadzi zdrowy styl 篡cia, w ka盥ej sytuacji jest wzorem schludno軼i i czysto軼i (oznaczy swoje s豉bo軼i w osi庵ni璚iu najlepszej formy i stara si je pokona).
- Propaguje aktywny styl 篡cia (kierowa sekcj sportow w hufcu; zorganizowa zawody na orientacj dla ludzi spoza harcerstwa; wspó這rganizowa zawody sportowe).

 

 

 • POWOxNIE. WYCHOWANIE PRORODZINNE

 

Rozumie istot rodziny i sakramentaln warto嗆 ma鹵e雟twa, przygotowuje si do roli m篹a i ojca (b康 kap豉na), przejmuje cz窷 odpowiedzialno軼i za swoj rodzin.

Zagadnienia do próby i przyk豉dowe zadania:

- Odkrywa swoje powo豉nia 篡ciowe - w s逝瘺ie Bogu lub w rodzinie; w pracy spo貫cznej, zawodowej i naukowej (przedstawi swoje zamierzenia w tym zakresie; zorganizowa na poziomie obwodu/okr璕u konferencj o rodzinie).
- Jest odpowiedzialny i opieku鎍zy wobec dziewcz徠. Uzasadni warto嗆 czysto軼i przedma鹵e雟kiej i obrony 篡cia pocz皻ego (przeczyta ksi捫k nt. rodziny /np. J. Pulikowskiego „Warto by ojcem”, ks. Mali雟kiego „Zanim powiesz kocham” lub równorz璠n.; przeprowadzi w gronie mieszanym rozmow o ideale 穎ny i m篹a) .
- Poczuwa si do odpowiedzialno軼i za swoj rodzin (regularnie stara si odci捫y rodziców w ich obowi您kach).

 

 

 • HARC, PRZYGODA, PRZYRODA (WYCZYN)

 

Jest harcerzem z krwi i ko軼i, las nie ma dla niego tajemnic i jest jego drugim domem, jest wytrwa造 w d捫eniu do celu, podejmuje si karko這mnych, wyczynowych zada i realizuje je.

Zagadnienia do próby i przyk豉dowe zadania:

- W璠rówka i wyczyn, przygoda i wyzwanie s jego 篡wio貫m (dokona wyczynu w dziedzinie turystyki, sportu lub kontaktu z przyrod - biwak w璠rowny, d逝窺za wyprawa piesza czy rowerowa, survival itp.; przetrwa samotnie w lesie min. 48 godzin z minimalnym wyposa瞠niem, znalaz po篡wienie, zbudowa schronienie; podszed niezauwa瞠nie obóz innej dru篡ny w ci庵u dnia i sporz康zi szczegó這wy raport z kilkugodzinnej obserwacji.
- Potrafi zaprojektowa i kierowa budowaniem obozu harcerskiego, stworzy zaplecze kwatermistrzowskie, zebra i rozliczy fundusze (zaprojektowa i wspó逝czestniczy w wykonaniu urz康ze obozowych zaplecza kwatermistrzowskiego (np. zbudowa piec, pomost, zaprojektowa i kierowa budow oryginalnej stoówki, itp.); pozyska i w terminie rozliczy dotacj na imprez harcersk).
- Poszerza swoj wiedz o polskiej przyrodzie (opisa w artykule przyrod zaobserwowan podczas samotnej w璠rówki; przygotowa wystaw w豉snych zdj耩 przyrodniczych itp.).

 

II. SΣ浮A

 

 • SΣ浮A BOGU

 

Rozumiej帷 swoje zadanie apostolskie stara si szerzy wiar w harcerstwie i poza nim, 鈍iadczy o Chrystusie tak w豉sn postaw, jak i podejmowanymi wyzwaniami.

Zagadnienia do próby i przyk豉dowe zadania:

- Wspó這rganizuje 篡cie religijne w dru篡nie i hufcu (zorganizowa gr biblijn dla harcerzy; poprowadzi w gronie kadry hufca dyskusj o roli 鈍ieckich w Ko軼iele).
- W swoim 鈔odowisku dzia豉nia szerzy wiar (zorganizowa koncert muzyczny grupy chrze軼ija雟kiej dla swojego 鈔odowiska - osiedla, miasteczka lub wsi; wraz z pozyskanymi wspó逍racownikami przygotowa dzia豉nie o charakterze ewangelizacyjnym dotycz帷 wa積ego aspektu wiary, np. obrony 篡cia nienarodzonego, eutanazji, wolno軼i seksualnej a wierno軼i, homoseksualizmu, transseksualizmu, zwi您ków nieformalnych, itp. np. poprzez organizacj wystawy, zaj耩 audiowizualnych, itp.).
- Stara si swoimi dzia豉niami wspomaga funkcjonowanie parafii (udziela si aktywnie we wspólnocie parafialnej; przygotowa jase趾a z dzie熤i z parafii).

 

 

 • SΣ浮A BLI昧IM I 吐ODOWISKU. WYCHOWANIE SPOΒCZNE

 

Pe軟i s逝瘺 indywidualn, organizuje przedsi瞝zi璚ia o charakterze s逝瞠bnym, jest przygotowany do niesienia pomocy innym, wci庵a do s逝瘺y osoby spoza harcerstwa.

Zagadnienia do próby i przyk豉dowe zadania:

- Przygotowuje si do pe軟ienia s逝瘺y na rzecz bli幡ich (uko鎍zy kurs HOPR; pe軟i s逝瘺 np. w wolontariacie wzgl璠em osób starszych, niepe軟osprawnych lub dzieci; zaanga穎wa si w integracj osób niepe軟osprawnych w dru篡nie).
- Jest wspó這rganizatorem 篡cia w swym 鈔odowisku (dzia豉 w samorz康zie szkolnym lub w organizacjach spo貫cznych; zorganizowa imprez w szkole lub dru篡nie np. rozgrywki sportowe, imprez rowerow dla dzieci lub akcj ekologiczn; nawi您a kontakt z m這dzie膨 harcersk poza granicami kraju lub uczestniczy w akcji na jej rzecz).
- Samodzielnie znajduje pola s逝瘺y i pe軟i j indywidualnie (pe軟i s逝瘺 na rzecz konkretnego cz這wieka, np. korepetycje, opieka, pomoc).

 

 

 • SΣ浮A HARCERSKA

 

Rozumie potrzeby harcerstwa i 鈍iadomie kszta速uje jego oblicze, pomaga w pracach swojej jednostki, potrafi zorganizowa i przeprowadzi przedsi瞝zi璚ie o charakterze wychowawczym.

 Zagadnienia do próby i przyk豉dowe zadania:

- Poszukuje pola s逝瘺y harcerskiej, podejmuje odpowiedzialno嗆 za elementy wychowania (pe軟i sta陰 funkcj harcersk; przedstawi swoje zamierzenia w dzia豉lno軼i harcerskiej; porozumieniu z dru篡nowym zaplanowa i poprowadzi zbiórk gromady zuchowej).
- Dzia豉 na rzecz sta貫go rozwoju ruchu harcerskiego (samodzielnie poprowadzi werbunek do dru篡ny lub za這篡 nowy zast瘼u; pozyska dla harcerstwa osob doros陰).
- Pracuje na rzecz poszerzania kr璕u przyjació harcerstwa (wyja郾i zalety harcerskiego systemu wychowawczego w porównaniu z systemem szkolnym i dzia豉lno軼i innych organizacji; wspó這rganizowa imprez dla m這dzie篡 poza harcerskiej wraz z dru篡n harcerek).
- Stale pog喚bia swoje harcerskie mistrzostwo (zdoby dwie sprawno軼i mistrzowskie; na czele zast瘼u/dru篡ny wygra harcerski turniej).

 

 

 • SΣ浮A POLSCE

 

Buduje w豉sn wizj rozwoju Polski, widzi dla siebie miejsce w kszta速owaniu tera幡iejszo軼i Ojczyzny, w陰cza si w inicjatywy obywatelskie, orientuje si w 篡ciu politycznym RP.

Zagadnienia do próby i przyk豉dowe zadania:

- Stara si czynnie realizowa idea s逝瘺y Polsce (wyja郾i, jakie widzi perspektywy rozwoju Polski i jak chcia豚y si przyczyni do rozwoju kraju. Przedstawi swoje zamierzenia w tym zakresie; ukszta速owa w豉sne preferencje polityczne i potrafi je uzasadni; przygotowa i poprowadzi akcj harcersk na rzecz wzmacniania wi瞛i z Polakami poza granicami kraju).
- W陰cza si do 篡cia publicznego Polski (wie, jakie ugrupowania polityczne dzia豉j w Polsce i wska瞠 na które by g這sowa w wyborach; omówi zagro瞠nia wychowawcze we wspó販zesnym spo貫cze雟twie oraz sposoby obrony przed nimi).
- W swoim 鈔odowisku dzia豉nia propaguje postawy patriotyczne (zorganizowa wyj軼ie grupy przyjació do muzeum historycznego; przygotowa i wystawi przedstawienie o charakterze patriotycznym)

 

 

PRÓBA KO哸OWA

Charakter próby winien by indywidualny i mie form wyczynu. Próba winna trwa od 18 do 36 godzin. Jej celem jest ostateczne sprawdzenie w szczególno軼i:

1. Dojrza這軼i 篡ciowej;
2. Puszcza雟kiego wyrobienia;
3. Pe軟ego harcerskiego wyrobienia;
4. Przygotowania do 篡cia spo貫cznego;
5. Gotowo軼i s逝瘺y;
6. Pokonywania w豉snych s豉bo軼i.