Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl

鑿ik

鑿ik

- zdobywany w wieku 13-16 lat,
- czas trwania próby: 6 – 10 miesi璚y.

 

Idea stopnia

Uto窺amiam si z systemem warto軼i zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Jestem mistrzem w technikach harcerskich. Nie za豉muj mnie trudno軼i. Daje sobie rad w ka盥ej sytuacji. Jestem godny zaufania. Odpowiedzialnie wywi您uj si z przyj皻ych na siebie obowi您ków. Potrafi kierowa i zgodnie pracowa w zespole. Jestem gotowy do podj璚ia 鈍iadomej s逝瘺y spo貫cznej. Osi庵am widoczne efekty w pracy nad sob. Uczestnicz w 篡ciu Ko軼io豉 i 篡j 篡ciem sakramentalnym. Daj dobry przyk豉d m這dszym harcerzom w codziennym 篡ciu, kieruj帷 si s逝瘺 Bogu, Ojczy幡ie i bli幡im. Jestem odpowiedzialny za rodzin, dru篡n, grup kolegów, do których nale輳. Zachowuj godn postaw wobec dziewcz徠.

 

Wymagania na stopie

 

Praca nad charakterem

 

 • Kszta速owanie charakteru

 

- Ocenia w豉sne post瘼owanie w oparciu o Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie i potrafi odnie嗆 si do niego, dostrzec dobre i z貫 cechy swojego charakteru, okre郵i plan regularnych 獞icze w pracy nad sob.
- Racjonalnie organizuje swój czas by godzi obowi您ki szkolne, rodzinne i harcerskie wraz z innymi zainteresowaniami.
- Zarobi (zaoszcz璠zi) na obóz minimum 50% jego ceny.

 

 • Rozwój religijny

 

- Pog喚bia swoj wiar poprzez autoformacj pod kierunkiem kapelana, katechety czy innej osoby, która jest autorytetem w zakresie wiary.
- Czyta fragmenty pami皻ników b. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego i na ich podstawie podejmie prac nad rozwini璚iem jakie cechy, albo walk z wad.
- Regularnie czyta Pismo 安i皻e, zna m這dzie穎w pras katolick, wzi掖 udzia spotkaniu ewangelizacyjnym dla m這dzie篡 (Lednica, 安i皻o M這dzie篡, itp.).

 

 • Rozwój intelektualny

 

- Potrafi uzasadni na czym opiera swoje wybory moralne (na ognisku, kominku, wieczornicy). Poprowadzi dyskusj na temat wolno軼i i jej granic lub „osobistego Westerplatte" - wg sów Jana Paw豉 II; wyg這si gaw璠, jak rozumie s這wa Honorowego Przewodnicz帷ego ZHR 酥. hm. T. Strzembosza "Harcerstwo jest rycersk postaci wspó販zesnego chrze軼ija雟twa", przybli瘸j帷 warto軼i Prawa Harcerskiego).
- Zna podstawowe zasady savoir-vivre.
- Umie zata鎍zy trzy ta鎍e towarzyskie z partnerk.
- Umie w obcym j瞛yku za豉twi spraw w urz璠zie, banku, na poczcie, zap豉ci rachunek.
- Interesuje si jedn z dziedzin kultury, rozwija swoje talenty. Napisa cykl recenzji z ostatnio widzianych przedstawie teatralnych, filmów, recitali, koncertów muzyki powa積ej b康 rozrywkowej. Wykona do izby dru篡ny fotoreporta, zrealizowa z zast瘼em film i pokaza go dru篡nie (zdoby sprawno嗆 artystyczn ***).

 

 •  Rozwój fizyczny

 

- Jest aktywny, próbuje nowych dziedzin sportowych, poszerza horyzonty swojej aktywno軼i (je寮zi konno, na nartach, wios逝je, p造wa kajakiem, 瘸gluje itp.).
- Umie zastosowa podstawowe chwyty samoobrony.
- Umie zbudowa przepraw linow, wspina si z u篡ciem liny i zje盥瘸 po niej.
- Umie celnie strzela z 逝ku i broni pneumatycznej.

 

Harcerskie wtajemniczenie

 

 • Do鈍iadczenie harcerskie

 

- Umie zorganizowa i przeprowadzi biwak dru篡ny i gr terenow.
- By przynajmniej na jednym obozie w璠rownym lub wyprawie w璠rowniczej.
- Zorganizowa ciekawe zaj璚ia dla dru篡ny. Pokierowa dzia豉niem, w którym wzi窸o udzia kilka zast瘼ów harcerskich.
- Zdoby przynajmniej 3 sprawno軼i *** lub dwie ** i jedn M.
- Mia okazj wspó責zia豉 z harcerzami i harcerkami z innych dru篡n.
- Dba o rozwój ruchu harcerskiego. Planowa i uczestniczy w akcji werbunkowej do dru篡ny. Wspó這rganizowa akcj prezentuj帷 w szkole dorobek dru篡ny, np. odpowiada za system informacji (plakaty, strona www, ulotki, gazetka harcerska w szkole, itp.). Przygotowa i przeprowadzi akcj promuj帷 harcerski styl i ZHR w 鈔odowisku dzia豉nia dru篡ny).

 

 • Wiedza harcerska

 

- Zna podstawowe okresy z historii harcerstwa, potrafi o nich opowiedzie.
- Zna kilka najwa積iejszych postaci z historii harcerstwa.
- Przeczyta 3 ksi捫ki o tematyce harcerskiej.
- Potrafi opisa kszta速 ideowy i organizacyjny ZHR, cele istnienia Zwi您ku, uzasadni odr瑿no嗆 od innych organizacji harcerskich w Polsce.
- Zna organizacj i 篡cie hufca. Obja郾i m這dszym harcerzom szczegó這wo ca陰 struktur ZHR, w tym podaj帷 sk豉d i znaczenie w豉dz wybieranych (Okr璕owych i Naczelnych). Wymieni nazwiska Naczelnika i Przewodnicz帷ego.

 

 • Styl harcerski

 

- Zna regulamin musztry Organizacji Harcerzy ZHR. Poprowadzi apel oraz musztr paradn dru篡ny. Zorganizowa 獞iczenia pocztu sztandarowego.
- Umie za酥iewa 25 piosenek harcerskich - trzy z nich zagra na wybranym instrumencie.
- Umie pra i prasowa swój mundur w domu i w warunkach polowych.

 

 • Samarytanka i zdrowie

 

- Umie udzieli pomocy ton帷emu.
- Umie przeprowadzi resuscytacj zgodnie z protoko貫m BLS.

 

 • Przyrodoznawstwo

 

- Umie przewidzie pogod na postawie obserwacji nieba.
- Wykona konkretn prac na rzecz 鈔odowiska naturalnego.

 

 •  ㄠczno嗆

 

- Nawi您a w warunkach terenowych 陰czno嗆 przy pomocy sygnaów 鈍ietlnych, dymnych, itp. Pos逝篡 si CB-radiem. Przekaza informacj za pomoc faksu.
- Sprawnie korzysta z komputera i Internetu – np. potrafi korzysta z pakietu MS Office, poczty elektronicznej, umie tworzy prezentacje multimedialne, montowa filmy, itp.
- Potrafi opowiedzie o zagro瞠niach p造n帷ych z nadmiernego korzystania z komputera, telewizji.

 

 •  Terenoznawstwo i krajoznawstwo

 

- Umie porusza si terenie bagiennym i w górach.
- Potrafi z pami璚i narysowa map swojego miasteczka, wsi, dzielnicy. W ka盥ej sytuacji zorientuje map i odnajdzie drog do zadanego punktu; umie wyznaczy tras obozu w璠rownego.
- Umie pos逝giwa si ró積ymi rodzajami map (równie internetowymi), GPS-em i nawigacj samochodow.

 

 • Puszcza雟two, obozownictwo i pionierka

 

- Umie wy篡wi si przez dwa dni korzystaj帷 wy陰cznie z darów lasu.
- Umie zmontowa w璠k, z這wi i oprawi ryb.
- Umie rozpali ogie bez u篡cia zapa貫k.
- Umie podej嗆 obóz innej dru篡ny.
- Umie w ka盥ych warunkach terenowych i pogodowych zorganizowa prowizoryczny nocleg dla dru篡ny.
- Umie zaprojektowa i pokierowa, budow urz康zenia obozowego.
- Umie pokierowa przygotowaniem posi趾u dla dru篡ny w warunkach terenowych.
- Umie pos逝giwa si domowymi urz康zeniami technicznymi. Wykonuje naprawy urz康ze domowych, swego sprz皻u - np. umie roz這篡 na cz窷ci i z這篡 rower.

 

S逝瘺a

 

 •  Wychowanie prorodzinne

 

- Umie przygotowa i poda obiad dla rodziny.
- Umie wyprasowa spodnie i koszul.
- Otacza szacunkiem p貫 przeciwn, jest rycerski wobec kobiet (wraz z dru篡n lub Zast瘼em Zast瘼owych przygotowa spotkanie towarzyskie z harcerkami, w przemy郵any sposób uhonorowa swoj matk lub siostr).
- Wys逝cha konferencji np. Jacka Pulikowskiego, albo ks. Piotra Pawlukiewicza na temat relacji ch這pak-dziewczyna, oraz czysto軼i we wzajemnych relacjach, zna zagro瞠nia wynikaj帷e z pornografii

 

 •  S逝瘺a Polsce i Bli幡im

 

- 安iadomie uczestniczy w obchodach 鈍i徠 narodowych. Uczestniczy w przygotowaniu dru篡ny do uczczenia narodowego 鈍i皻a.
- W swoim 鈔odowisku dzia豉nia (dru篡nie, szkole, na podwórku) stara si szerzy dum z bycia Polakiem (opowie na spotkaniu, co uwa瘸 za najbardziej chlubne w dziejach Polski; zorganizuje wystaw o najwybitniejszych Polakach). Pami皻a o Polakach mieszkaj帷ych poza granicami Kraju (w porozumieniu z dru篡nowym zrealizuje zadanie podtrzymuj帷e wi篥 z Polakami poza granicami Kraju; bra udzia w s逝瘺ie na rzecz Polaków mieszkaj帷ych w dawnych Kresach RP). Stara si aktywnie pracowa na rzecz Ojczyzny (zorganizowa akcj ochrony przyrody lub akcj ekologiczn, bra udzia w samorz康zie szkolnym, pe軟i w nim funkcj).
- Zna gówne partie polityczne dzia豉j帷e w Polsce. Potrafi scharakteryzowa wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych i prezydenckich.
- W swoim 鈔odowisku dzia豉nia spieszy z pomoc s豉bszym. Aktywnie poszukuje pól s逝瘺y i stara si je realizowa razem z przyjació軛i z dru篡ny (zorganizowa grup wolontariuszy - w tym spoza ZHR) do pomocy s豉bszym uczniom lub dzieciom z Domu Dziecka. Uczestniczy w akcji propaguj帷ej 篡cie bez uzale積ie: od palenia papierosów, alkoholu, narkotyków, gier komputerowych itp. Podj掖 si kilkumiesi璚znej s逝瘺y indywidualnej (pomaga s御iadce, osobie starszej, w wydawalni posi趾ów, itp.).

Dodatkowo próba uzupe軟iona jest o zadania uj皻e w program indywidualnej próby harcerza, u這穎nej przez dru篡nowego na podstawie sylwetki i idei stopnia (ilo嗆 zada wg. uznania dru篡nowego).


Próba ko鎍owa na stopie 獞ika

Przypomnijmy!

W przypadku 獞ika, wiedza i umiej皻no軼i kandydata powinny zosta wyrywkowo sprawdzone
w formie indywidualnego wyczynu, w trakcie którego kandydat b璠zie musia wykaza si w praktyce posiadan wiedz i umiej皻no軼iami z zakresu zaradno軼i 篡ciowej, sprawno軼i puszcza雟kiej, pe軟ego harcerskiego wyrobienia (równie w zakresie wymaga poprzednich stopni), gotowo軼i s逝瘺y
i umiej皻no軼i jej pe軟ienia, rozumienia otaczaj帷ego 鈍iata i pokonywania w豉snych s豉bo軼i.

Dru篡nowy dopuszcza harcerza do biegu po spe軟ieniu przez niego wymaga próby na stopie 獞ika. Po pozytywnym uko鎍zeniu próby dru篡nowy winien niezw這cznie przyzna harcerzowi stopie.

 


 

Sylwetka stopnia
(komentarz metodyczny dla dru篡nowego s逝膨cy wyznaczeniu zada indywidualnej próby na stopie)

 

 

Dojrza這嗆 psychofizyczna

W wieku 15 lat wszystko, a zw豉szcza 鈍iat doros造ch wydaje si gorsze ni to o czym si marzy這. Dotyczy to zw豉szcza tych m這dych ludzi, którzy bardzo pragn by wolni i niezale積i,
a musz 篡 w otoczeniu doros造ch i liczy si z ka盥ym ich zdaniem. Jednym z najwi瘯szych marze pi皻nastolatka jest uwolnienie si od rodziny, by niezale積ym. Przewa積ie 豉twiej porozumiewaj si z ojcem, gdy on najcz窷ciej przyjmuje sprawy takimi jakie s, a matka wci捫 stara si poprawi swoje dziecko. Sugestie i komentarze rodziców spotykaj si z oporem i ze sprzeciwem. Przewa積ie pi皻nastolatki 豉twiej dogaduj si z rodze雟twem ni z rodzicami. Jest te dosy naturalne, 瞠 doro郵i s niezadowoleni z przyjació syna, gdy woli on przebywa z nimi ni z rodzin.

Przyjaciele staj si wszystkim dla pi皻nastolatków, sp璠zaj z nimi du穎 czasu. W dziedzinie etyki mo積a zauwa篡 wzrost liczby dojrza造ch postaw i zachowa. Przestaj postrzega 鈍iat
w kategoriach czarno-bia造ch, maj 鈍iadomo嗆 tego, 瞠 na 鈍iat mo積a spojrze z ró積ych punktów widzenia. Wielu stara si zachowywa tak, aby nikomu nie wyrz康zi krzywdy.

Wa積e jest dla nich, aby by w porz康ku wobec siebie i innych. Tak samo wa積a jest sprawiedliwo嗆  i uczciwo嗆, przewa積ie potrafi przyzna si do winy i naprawi pope軟iony b陰d. Jednocze郾ie uwielbiaj si kóci, wytykanie starszym b喚dów sprawia im niek豉man satysfakcj. Typowy pi皻nastolatek przewa積ie potrafi panowa nad swoimi emocjami. Czasami zdarzaj si przypadki u篡cia przemocy fizycznej, ale rzadziej ni poprzednio. Sw z這嗆 wyra瘸 za pomoc sów.

                Rady

 • rozmawia, zach璚a do dyskusji (jednocze郾ie nie zmusza do nich na si喚),
 • szanowa i respektowa ich zdanie i zdolno軼i,
 • uzna u harcerza poczucie niezale積o軼i i samodzielno軼i,
 • dawa czasami wi璚ej swobody,
 • sympati i zrozumieniem mo積a dokona wi璚ej ni zniecierpliwieniem i karami,
 • nie robi niczego na si喚 i zbyt natarczywie.

 

Postawa harcerska

鑿ik jest wzorem harcerskiego stylu zarówno w postawie jak i w wyrobieniu technicznym. Jest zaradny 篡ciowo. Konsekwentnie d捫y do realizacji postawionych przed sob celów. 安iadomie pracuje nad w豉snym charakterem oraz rozwija i pog喚bia swoje zainteresowania. Ciekawo嗆 鈍iata popycha go do zdobywania wiedzy i umiej皻no軼i w interesuj帷ej go dziedzinie w zakresie wykraczaj帷ym ponad poziom programu szkolnego. W relacjach z dziewcz皻ami jest gentelmanem. Okazuje nale積y szacunek kobietom i osobom starszym. Panuje nad emocjami. Stara si nie uprzedza do nikogo. Podj掖 samodzieln s逝瘺 spo貫czn. Patrzy na histori Polski jako na ci庵 przyczynowo – skutkowy, który rozumie i potrafi oceni. Zna najwa積iejsze okresy z historii naszej Ojczyzny i umie wskaza ich wp造w na dalsze losy kraju i jego mieszka鎍ów. W oparciu o znajomo嗆 sylwetek znanych Polaków potrafi wskaza tych, których dorobek zas逝guje (jego zdaniem) na najwi瘯sze uznanie, a dzi瘯i temu potrafi w prosty sposób opowiedzie o roli i znaczeniu autorytetów – w tym równie tych jego osobistych.

 

Rozwój duchowy i religijny

安iadomie pog喚bia swoj wiar, uczestniczy w 篡ciu Ko軼io豉 i prowadzi 篡cie sakramentalne. Rozumie i stosuje w swoim 篡ciu Dekalog i Prawo Harcerskie. Potrafi uzasadni na czym opiera swoje wybory moralne, a tak瞠 przeciwstawi si z逝 np. pornografii, narkomani, alkoholizmowi – wie,  do czego te na這gi prowadz i dzi瘯i przyk豉dowi w豉snego dru篡nowego wie, dlaczego harcerze dbaj o zachowanie czysto軼i wzgl璠em ró積orodnych u篡wek.

 

Wiedza i umiej皻no軼i

Ma wiedz i umiej皻no軼i, które pozwalaj mu by zaradnym w ka盥ej sytuacji – w ekstremalnych warunkach polowych i w tzw. „doros造ch” sytuacjach 篡ciowych. Potrafi zorganizowa zaj璚ia dru篡ny i przygotowa biwak. Udziela pomocy innym i przekazuj帷 im swoj wiedz i do鈍iadczenie. Szczegó造 w sekcji „Wymagania na stopie”.

 

Do鈍iadczenie harcerskie

Do鈍iadczy wi瘯szo軼i najwa積iejszych form 篡cia harcerskiego. By na wielu wycieczkach, biwakach, obozach sta造ch i w璠rownych oraz na zlocie. Wykaza si samodzielno軼i, zaradno軼i i odpowiedzialno軼i za innych. Rzetelnie wywi您uje si z powierzonych mu funkcji i zada. Dzieli si swoj wiedz i do鈍iadczeniem z innymi, jest autorytetem dla m這dszych harcerzy. Mo積a mu powierzy funkcj przybocznego. Szczegó造 w sekcji „Wymagania na stopie”.