Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl

Wywiadowca

Wywiadowca

- zdobywany w wieku 12-14 lat,
- czas trwania próby: 3 – 6 miesi璚y.

 

 Idea stopnia

Rozumiem Prawo Harcerskie i zgodnie z nim post瘼uj w 篡ciu codziennym. Systematycznie uczestnicz w praktykach religijnych Ko軼io豉. Staram si by dobrym harcerzem. Jestem samodzielny. Potrafi zadba o siebie. Aktywie i odpowiedzialnie uczestnicz w 篡ciu zast瘼u i dru篡ny. Mo積a na mnie polega w trudnych sytuacjach. Doskonal si w technikach harcerskich. Jako syn, brat, wnuk jestem gotowy do po鈍i璚e na rzecz rodziny. Pami皻am o swoich obowi您kach i w豉軼iwie je wype軟iam. Staram si by przyk豉dem dla swoich rówie郾ików. Harcerzem jestem nie tylko wtedy, kiedy mam na sobie mundur. Jestem gotów na ka盥e wezwanie do s逝瘺y.

 

 

 

Wymagania na stopie

 

 

Praca nad charakterem

 

 • Kszta速owanie charakteru

 

- Kieruje si w 篡ciu codziennym zasadami wynikaj帷ymi z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.
- Planuje zaj璚ia, prowadzi terminarz osobisty.
- Podj掖 prób charakteru polegaj帷 na kszta速owaniu wybranej cechy zako鎍zon sukcesem.

 

 •  Rozwój religijny

 

- Uczestniczy we Mszy 安i皻ej harcerskiej, nabo瞠雟twach, rekolekcjach, poprowadzi modlitw na biwaku lub obozie.
- Wzi掖 udzia spotkaniu ewangelizacyjnym dla m這dzie篡 (Lednica, 安i皻o M這dzie篡, itp.).
- Zna znaczenie religijne 鈍i徠, zwi您ane z nimi tradycje i zwyczaje polskie.

 

 •  Rozwój intelektualny

 

- Umie porozumie si w obcym j瞛yku.
- Umie pos逝giwa si aparatem fotograficznym i kamer, potrafi prawid這wo komponowa uj璚ia.

 

 • Rozwój fizyczny

 

- Umie p造wa, je寮zi na rowerze.
- Pracuje nad t篹yzn fizyczn – wyznaczy sobie wymagania i je wype軟i (np. przynajmniej raz w tygodniu biega 30 minut, codziennie si gimnastykowa, nauczy je寮zi na rolkach itp.).

 

Harcerskie wtajemniczenie

 

 • Do鈍iadczenie harcerskie

 

- By na przynajmniej jednym obozie letnim, kilku biwakach i w璠rówkach.
- Systematycznie uczestniczy w 篡ciu zast瘼u i dru篡ny, pe軟i sta陰 funkcj, jest rzetelny i sumienny,
- Zdoby przynajmniej 4 sprawno軼i **.
- Zaoszcz璠zi pieni康ze, które przeznaczy na pokrycie sk豉dek harcerskich. Wp豉ca je regularnie i wie, na co s one wydatkowane.
- Przygotowa kilkugodzinn wycieczk zast瘼u. Dowiedzia si i opowiedzia o ciekawym obiekcie na trasie w璠rówki. Skorzysta z rozk豉du jazdy (PKP, PKS).
- Bra udzia w wydarzeniu daj帷ym mu mo磧iwo嗆 poznania harcerzy z innych dru篡n (np. zlot, kurs zast瘼owych, turniej dru篡n, itp.).
- Dowodzi zast瘼em lub inn grup m這dszych harcerzy – by odpowiedzialny za innych.

 

 • Wiedza harcerska

 

- Zna oznaczenia funkcji do poziomu Gównej Kwatery Harcerzy.
- Zna Struktur ZHR i nazwiska swoich prze這穎nych do poziomu hufcowego.
- Zna najwa積iejsze fakty z historii dru篡ny i historii harcerstwa.
- Zna 篡ciorysy i opowie o A. Ma趾owskim, R. Baden-Powellu i b. ks. phm. S. W. Frelichowskim.
- Przeczyta min. dwie ksi捫ki harcerskie (np. „Wilk, który nie 酥i", „Kamienie na szaniec").
- Zna zwyczaje i obrz璠y swojej dru篡ny. Rozpoznaje dru篡ny nale膨ce do jego hufca.

 

 • Styl harcerski

 

- Posiada nienaganny (czysty i wyprasowany) mundur harcerski. Poszerzy w豉sny ekwipunek, posiada pe貫n ekwipunek obozowy.
- Umie wydawa komendy zgodnie z regulaminem musztry pojedynczego harcerza.
- Umie za酥iewa 20 piosenek harcerskich.

 • Samarytanka i zdrowie

- Umie usztywni z豉manie, zatamowa krwotok, transportowa rannego.
- Ma osobist apteczk i zabiera j na zbiórki i wyjazdy harcerskie.

 • Przyrodoznawstwo

- Umie tropi, maskowa si i podpatrywa dzikie zwierz皻a.
- Sporz康zi posi貫k z darów lasu.
- Wraz z zast瘼em pe軟i s逝瘺 na rzecz lasu.

 • ㄠczno嗆

- Umie nada wiadomo嗆 na odleg這嗆 bez pomocy urz康ze elektronicznych i radiowych
- Umie pos逝篡 si radiotelefonem i krótkofalówk.
- Sprawnie pos逝guje si komputerem, zdoby komplet informacji na wybrany temat i przedstawi je w postaci prezentacji multimedialnej / filmu.

 • Terenoznawstwo i krajoznawstwo

- Umie narysowa szkic terenu.
- Umie oceni odleg這嗆 „na oko”.
- Umie wykonywa precyzyjne pomiary terenowe, tj. wysoko嗆 drzewa, szeroko嗆 rzeki.
- Umie odnale潭 si na mapie w nieznanym terenie i dotrze do wyznaczonego celu.
- Umie trafi do celu na azymut, przy pomocy GPS i nawigacji samochodowej.

 • Puszcza雟two, obozownictwo i pionierka

- Umie przeprawi si z ekwipunkiem przez przeszkod wodn.
- Umie rozpali ognisko w trudnych warunkach pogodowych, zbudowa schronienie przed deszczem i wiatrem.
- Umie zbudowa kuchni polow, ugotowa obiad dla zast瘼u.
- Umie osadzi i naostrzy siekier, naostrzy pi喚, saperk.
- Umie wi您a 5 w瞛ów przydatnych w pionierce, zbuchtowa lin.
- Umie zaprojektowa i pokierowa budow urz康zenia namiotowego na obozie.
- Umie zszy rozprute ubranie.
- Umie wykona drobne naprawy techniczne (np. zakonserwowa rower, naprawi d皻k, przywiesi pó趾, wymieni zamek w drzwiach itp.).

 

S逝瘺a

 

 • Wychowanie prorodzinne

- Podejmuje obowi您ki domowe. Wyr璚za rodziców w pracach domowych, dba o porz康ek w swych rzeczach i w pokoju, w którym mieszka.

 • S逝瘺a Polsce i Bli幡im

- Wybierze jeden okres z historii Polski i przygotuje o nim gr na zbiórk zast瘼u.
- Wraz z zast瘼em / dru篡n – bra udzia w s逝瘺ie potrzebuj帷ym.

 

Dodatkowo próba uzupe軟iona jest o zadania uj皻e w program indywidualnej próby harcerza, u這穎nej przez dru篡nowego na podstawie sylwetki i idei stopnia (ilo嗆 zada wg. uznania dru篡nowego).

 


 

Próba ko鎍owa na stopie wywiadowcy

Przypomnijmy!

Wiedza i umiej皻no軼i kandydata powinny zosta wyrywkowo sprawdzone na przyk豉d w formie biegu harcerskiego. Bieg harcerski jest gr terenow – ci庵iem zada do wykonania indywidualnie lub zespo這wo b康 specjalnie zaaran穎wanych sytuacji, w których kandydat b璠zie musia wykaza si w praktyce posiadan wiedz i umiej皻no軼iami obejmuj帷ymi zakres stopni wywiadowcy i m這dzika.

Dru篡nowy dopuszcza harcerza do biegu po spe軟ieniu przez niego wymaga próby na wywiadowc. Po pozytywnym uko鎍zeniu próby ko鎍owej dru篡nowy winien niezw這cznie przyzna harcerzowi rozkazem stopie wywiadowcy.

 


Sylwetka stopnia
(komentarz metodyczny dla dru篡nowego s逝膨cy wyznaczeniu zada indywidualnej próby na stopie)

 

Dojrza這嗆 psychofizyczna

Harcerz w tym wieku strze瞠 swojej prywatno軼i. Bywa zgorzknia造, smutny, podejrzliwy, niezbyt pewne siebie i cz瘰to nieszcz窷liwy. Prawdopodobnie w 瘸dnym innym okresie dorastania ch這pcy nie s tak przesadnie przeczuleni na punkcie swojego cia豉, swojej odmienno軼i, osobowo軼i. Bardzo wa積e, o ile nie najistotniejsze w tym czasie - s kontakty z przyjació軛i. Ch這pcy samodzielnie rozwi您uj problemy i realizuj wszelkie pomys造. Na ogó staraj si zachowywa w zgodzie z powszechnie przyj皻ymi normami etycznymi. Usi逝j odró積i rzeczy z貫 od dobrych, dla wi瘯szo軼i najlepszym s璠zi jest w豉sne sumienie. Wymagania stawiane sobie i innym s wysokie. Dla wi瘯szo軼i kluczowym poj璚iem jest „sprawiedliwo嗆” i s gotowi ponie嗆 kar za pope軟ione wyst瘼ki. S zainteresowani zagadnieniami spo貫cznymi, ale ich wiedza na ten temat jest jeszcze do嗆 ograniczona.

Trzynastolatek bywa samokrytyczny, zw豉szcza je郵i chodzi o negatywne cechy swojego charakteru. Zwraca uwag na to, i jest leniwy, samolubny, zbyt cz瘰to wpada w z這嗆. Potrafi powiedzie, 瞠 sam siebie nienawidzi.

Dla czternastoletniego ch這pca charakterystyczna jest niespo篡ta energia, wigor, werwa i ci庵貫 podekscytowanie. Ogromne zasoby energii po陰czone z optymistycznym entuzjazmem i dobr wol sprawiaj, 瞠 gotowi s oni podj望 ka盥e wyzwanie. Przyjaciele s im niezb璠ni, grupa rówie郾icza staje si bardziej atrakcyjna, 篡cie bardziej przyjemne i zabawne. Nie ma rzeczy niemo磧iwych do zrealizowania. Niestety zmienia si stosunek do rodziców, s z nich niezadowoleni za to, jacy s. W tym wieku ch這piec stara si wci捫 odnale潭 siebie, by bardziej niezale積y – czuje, 瞠 jest przez innych postrzegany wy陰cznie jako syn, a nie jako kto, kto ma w豉sn osobowo嗆, w豉sne pragnienia i w豉sne cele. Czternastolatek czuje si zbyt uzale積iony, zbyt blisko zwi您any z rodzicami i uwa瘸, 瞠 ich zachowanie kompromituje w豉郾ie jego.

Dla wi瘯szo軼i czternastolatków jest to okres najszybszego wzrostu. Cia這 staje si bardziej muskularne, zanika wyst瘼uj帷y wcze郾iej nadmiar tkanki t逝szczowej, sylwetka coraz bardziej upodabnia si do sylwetki doros貫go m篹czyzny. G這s staje si mniej piskliwy i grubszy (mog si wstydzi zmian g這su).

Czternastolatki staraj si odnale潭 w豉sn filozofi 篡cia, gromadz informacje, wymieniaj pogl康y, dyskutuj na temat p販i i seksu. Niestety zbyt cz瘰to podejmuj samodzielne decyzje i robi rzeczy, do których nie s jeszcze w pe軟i przygotowani. Dlatego wa積e jest, aby z nimi rozmawia na te tematy, podsuwa artyku造, literatur itp.

Czternastolatki maj chwil „wszechogarniaj帷ego szcz窷cia” i „gorsze dni”. Najwi璚ej rado軼i sprawiaj im 篡cie towarzyskie – randki, spotkania z przyjació軛i. „Gorsze dni” zdarzaj si rzadko, jest jednak ci篹ko samemu sobie z nimi poradzi. Takie wewn皻rzne problemy, przerastaj帷e si造 ch這pca, mog uzewn皻rznia si atakiem gwa速ownej z這軼i lub rozpaczliwego p豉czu. Kiedy dojdzie do takiej sytuacji rodzice / prze這瞠ni powinni jak najszybciej odkry jej przyczyn. Aby stan si nie pog喚bi a m這dzieniec nie pad w depresj i przygn瑿ienie.

 

Postawa harcerska

Jest dumny z tego, 瞠 jest harcerzem. Stara si przestrzega Dekalogu i Prawa Harcerskiego. Przyj皻e na siebie obowi您ki stara si wype軟ia najlepiej jak potrafi. Odkrywa posiadane talenty. Zdobywaj帷 sprawno軼i sprawdza si w ró積ych dziedzinach zainteresowa. Stara si nie traci okazji do wykonania dobrego uczynku. Ochoczo bierze udzia s逝瘺ie spo貫cznej zast瘼u lub dru篡ny. Mo積a mu powierzy odpowiedzialne zadanie, zorganizowanie zaj耩 dla zast瘼u i kierowanie grup m這dszych harcerzy. Dru篡nowy mo瞠 na niego liczy. Jest punktualny, dotrzymuje s這wa i przestrzega regu gry. Zna histori Polski w zakresie podstawowym i aktywnie uczestniczy w obchodach 鈍i徠 pa雟twowych. W domu to on odpowiada za przygotowanie i wywieszenie bia這-czerwonej flagi. Stara si pomaga rodzicom i by dobrym uczniem. Kulturalnie odnosi si do dziewcz徠. Szuka pozytywnych przyk豉dów i wzorców osobowych, które chce w swoim 篡ciu na郵adowa.

 

Wiedza i umiej皻no軼i

Jest znawc technik harcerskich. Posiad wiedz i umiej皻no軼i, które pozwalaj mu swobodnie porusza si w normalnych warunkach polowych i organizowa zbiórki zast瘼u Szczegó造 w sekcji „Wymagania na stopie”.

 

Rozwój duchowy i religijny

Systematycznie i w miar mo磧iwo軼i – aktywnie - bierze udzia w nabo瞠雟twach religijnych, prowadzi 篡cie sakramentalne. Modli si codziennie.

 

Do鈍iadczenie harcerskie

Bierze aktywny udzia w 篡ciu zast瘼u i dru篡ny. Okaza si samodzielny i odpowiedzialny za innych. Jest przygotowany do obj璚ia zast瘼u lub innej samodzielnej funkcji w dru篡nie. Szczegó造 w sekcji „Wymagania na stopie”.