Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl

Regulamin Gwiazdek Zuchowych i Stopni Harcerskich

 Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy

 

 

 

 

Regulamin Gwiazdek Zuchowych 
i Stopni Harcerskich

zatwierdzony Uchwa陰 Naczelnictwa ZHR nr 265/4 z dn. 23 lutego 2013 r.

 

 

 

 

 I. Przepisy wst瘼ne 
§ 1

 

1. Regulamin okre郵a tryb zdobywania:
a)      gwiazdek zuchowych,
b)      stopni harcerskich.

2. Za陰cznikami do Regulaminu s:
a)      idea i sylwetki poszczególnych stopni harcerzy,
b)      wymagania na gwiazdki zuchowe, stopnie harcerzy.

3. Gówna Kwatera Harcerzy opracowuje w formie elektronicznej oraz drukowanej:
a)      ksi捫eczk stopni harcerzy, obejmuj帷 ide oraz wymogi na poszczególne stopnie,
b)      ksi捫eczk dla dru篡nowego obejmuj帷 Regulamin Stopni Harcerskich, ide i sylwetk ka盥ego stopnia, wymogi na poszczególne stopnie.

4. Aktualny Regulamin, za陰czniki, ksi捫eczka stopni dla dru篡nowego, harcerza oraz materia造 metodyczne dost瘼ne s na portalu internetowym www.harcerze.zhr.pl/stopnie.


§ 2

1. Dru篡nowy jest odpowiedzialny za prowadzenie prób zdobywanych gwiazdek i stopni harcerzy oraz przyznawanie ich. Dokumentacja prób znajduje si odpowiednio w archiwum gromady zuchów, dru篡ny harcerzy, dru篡ny w璠rowników i kr璕u harcerzy starszych.

2. Zadaniem hufcowego jest czuwanie nad poziomem zdobywanych gwiazdek zuchowych oraz stopni harcerzy a tak瞠 przestrzeganiem postanowie niniejszego regulaminu w dru篡nach wchodz帷ych w sk豉d hufca.

3. Stopnie Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej zdobywane s w Kapitu豉ch Stopni Harcerza Orlego i/lub Kapitu豉ch Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej. Dokumentacja prób znajduje si w archiwum w豉軼iwej Kapitu造.

4. Zadaniem hufcowego i Komendanta Chor庵wi jest sprawowanie nadzoru organizacyjnego odpowiednio nad Kapitu豉mi Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej i czuwanie nad przestrzeganiem przez nie postanowie niniejszego regulaminu.

 

II. Nazwy gwiazdek i stopni, oznaczenie i przedzia造 wiekowe
§ 3

W Organizacji Harcerzy ZHR mo積a zdoby nast瘼uj帷e gwiazdki i stopnie harcerskie:

Nazwa gwiazdki Oznaczenie Wiek
Pierwsza gwiazdka Jedna Gwiazdka pod Znaczkiem Zucha 7-8 lat
Druga gwiazdka Dwie Gwiazdki pod Znaczkiem Zucha 8-9 lat
Trzecia gwiazdka Trzy Gwiazdki pod Znaczkiem Zucha

10-11 latNazwa stopnia Oznaczenie Wiek
M這dzik Krzy harcerski 11 - 13 lat
Wywiadowca Srebrna lilijka nabita na krzy簑 harcerskim 12 - 14 lat
鑿ik Z這ta lilijka nabita na krzy簑 harcerskim 13 - 16 lat
Harcerz Orli Z這ta lilijka i z這ty kr庵 nabite na krzy簑 harcerskim 15 - 18 lat
Harcerz Rzeczypospolitej Z這ta lilijka, z這ty kr庵 i z這ty wieniec nabite na krzy簑 harcerskim Otwarcie od 17 roku 篡cia,
przyznanie od 18 roku 篡cia

 

III.  Obietnica Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie
§ 4

1. Zuch sk豉da Obietnic Zucha i otrzymuje Znaczek Zucha na podstawie decyzji dru篡nowego po minimum trzymiesi璚znym pobycie w gromadzie.

2. Obietnic Zucha mo積a z這篡 tylko na r璚e instruktora ZHR.

3. Harcerz sk豉da Przyrzeczenie Harcerskie i otrzymuje Krzy Harcerski niezw這cznie po zdobyciu pierwszego stopnia.

4. Osoba doros豉 jest dopuszczona do z這瞠nia Przyrzeczenia Harcerskiego i otrzymuje Krzy Harcerski odpowiednio decyzj dru篡nowego, przewodnicz帷ego kr璕u harcerzy starszych lub hufcowego, po odbyciu próby harcerza doros貫go.

5. Przyrzeczenie Harcerskie mo積a z這篡 tylko na r璚e instruktora ZHR.

 

IV. Prowadzenie prób i zdobywanie gwiazdek zuchowych
§ 5

1. Za opracowanie prób i realizacj wymogów na gwiazdki zuchowe odpowiedzialny jest dru篡nowy (wódz) gromady zuchów.

2. Gdy gromad prowadzi pe軟i帷y obowi您ki dru篡nowego (wodza) gromady zuchów, opracowuje on próby i realizuje wymagania na gwiazdki zuchowe we wspó逍racy 
z opiekunem gromady.

3. Warunkiem rozpocz璚ia zdobywania gwiazdki jest osi庵ni璚ie przez zucha odpowiedniego wieku, który okre郵a §3.

4. Rozpocz璚ie zdobywania, realizacja wymogów, przyznanie gwiazdki jest aktem obrz璠owym 
i odbywa si wed逝g obrz璠owo軼i gromady.

5. Przyznanie gwiazdki nast瘼uje po zrealizowaniu wymaga.

6. Gwiazdki zuchowe przyznaje dru篡nowy (wódz) gromady zuchów lub pe軟i帷y obowi您ki dru篡nowego (wodza) gromady zuchów przy udziale opiekuna gromady.

 

V. Prowadzenie prób i zdobywanie stopni m這dzika, wywiadowcy i 獞ika
§ 6

1. Próby na stopie m這dzika, wywiadowcy i 獞ika otwiera, prowadzi oraz zamyka rozkazem dru篡nowy.
2. Gdy dru篡n prowadzi pe軟i帷y obowi您ki dru篡nowego, opracowuje on próby i realizuje wymagania na stopnie we wspó逍racy z opiekunem dru篡ny. Stopnie przyznaje hufcowy na wniosek pe軟i帷ego obowi您ki dru篡nowego.
3. Ka盥y stopie harcerski obejmuje trzy p豉szczyzny:

a)    Idea stopnia - okre郵a ogólny poziom umiej皻no軼i, obycia, wiedzy i wtajemniczenia harcerskiego odpowiadaj帷ego konkretnemu stopniowi. Wszystkie idee stopni pozwalaj zorientowa si w jaki sposób roz這穎ne zosta造 poziomy trudno軼i na kolejnych etapach rozwoju harcerskiego.

b)   Sylwetka stopnia - szczegó這wy opis sylwetki harcerza odpowiadaj帷ej idei stopnia
w nast瘼uj帷ych dziedzinach: dojrza這嗆 psychofizyczna, postawa harcerska, rozwój duchowy i do鈍iadczenie harcerskie.

c)    Wymagania na stopie - szczegó這wy zakres wiedzy i umiej皻no軼i jakimi powinien wykaza si harcerz zdobywaj帷y stopie. Okre郵one s w za陰czniku do niniejszego Regulaminu przez Naczelnika Harcerzy i stanowi wspólne minimum obowi您uj帷e wszystkich harcerzy ZHR posiadaj帷ych dany stopie. Dru篡nowy mo瞠 uzupe軟i ogólnie obowi您uj帷y zestaw wymaga o wymagania dotycz帷e dru篡ny, które wynikaj z  jej zwyczajów i wprowadza je rozkazem dru篡ny.

4. W próbach na stopnie m這dzika, wywiadowcy i 獞ika w przypadku wymaga z zakresu wtajemniczenia chrze軼ija雟kiego (religijnego) dru篡nowy powinien po鈍i璚i wi璚ej uwagi osobom maj帷ym trudno軼i w wierze lub szczerze poszukuj帷ym poprzez osobist indywidualn prac z kandydatem na stopie lub/i upowa積ienie do tego innych zaufanych osób kompetentnych (np. inni instruktorzy, specjali軼i, rodzice, duszpasterz, itd.).

5. Dopuszczenie do zdobywania stopnia nast瘼uje poprzez:

a)     osi庵ni璚ie wymaganego wieku,

b)     wydanie ksi捫eczki lub karty zdobywania stopnia, które zawieraj wymagania regulaminowe z zakresu wiedzy i umiej皻no軼i oraz mog by uzupe軟ione o wymagania dodatkowe obowi您uj帷e w dru篡nie,

 c)     otwarcie próby na stopie powinno by og這szone rozkazem dru篡nowego lub w innej formie wed逝g tradycji dru篡ny.

6. Stopnie zdobywa si poprzez:

a)      wykazanie si wiedz i umiej皻no軼iami okre郵onymi w wymaganiach na stopie,

b)      wykazanie si dojrza這軼i, postaw i do鈍iadczeniem harcerskim okre郵onymi w idei
i sylwetce stopnia,

c)       zadaniem dru篡nowego jest tak prowadzi prac z dru篡n, 瞠by poprzez nabywanie wiedzy i umiej皻no軼i ch這piec osi庵a postaw okre郵on w sylwetce stopnia.

7. Stopnie zdobywa si kolejno zgodnie z przedzia豉mi wiekowymi zapisanymi w § 3   regulaminu z zastrze瞠niem uzasadnionych sytuacji opisanych w § 6 pkt 8 niniejszego regulaminu, przy czym:

a)         zuch trzeciej gwiazdki, po przej軼iu do dru篡ny harcerzy rozpoczyna zdobywanie stopnia m這dzika bez realizacji próby harcerza,

b)        w przypadku gdy do dru篡ny zg豉sza si ch這piec w wieku powy瞠j 13 lat, rozpoczyna zdobywanie stopni od ni窺zego stopnia przewidzianego dla swojego wieku,

c)         w przypadku, gdy do dru篡ny zg豉sza si osoba w wieku powy瞠j 16 lat, rozpoczyna zdobywanie stopni od stopnia 獞ika lub w przypadku opisanym w § 4 ust. 4 realizuje prób doros貫go harcerza. Ostateczn decyzj co do trybu zdobywania stopni
w przypadku osób wst瘼uj帷ych do harcerstwa w pó幡iejszym wieku podejmuje dru篡nowy.

8. W przypadku zdobywania stopnia z pomini璚iem jednego lub kilku, jego zdobywanie odbywa si poprzez:

a)      wykazanie si wiedz i umiej皻no軼iami z zakresu wymaga na zdobywany stopie poszerzon o zakres wymagany na ni窺ze, pomini皻e stopnie,

b)      wykazanie si dojrza這軼i, postaw i do鈍iadczeniem harcerskim okre郵onym
w sylwetce zdobywanego stopnia,

9. Prawid這wy tryb zdobywania stopni musi spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:

a)         Ka盥y harcerz zdobywaj帷y stopie powinien mie zapewnion mo磧iwo嗆 odbycia odpowiedniego okresu przygotowawczego, w trakcie którego b璠zie móg posi捷 wymagan wiedz i umiej皻no軼i, zdoby wymagane do鈍iadczenie harcerskie oraz wykszta販i w sobie cechy dojrza這軼i i postawy opisane w idei i sylwetce stopnia. Przy czym obowi您ek prawid這wego przygotowania kandydatów do zdobycia stopnia spoczywa na dru篡nowym i zast瘼owych, którzy powinni tak uk豉da programy zbiórek, wycieczek, biwaków i obozów aby kandydaci uczestnicz帷 w organizowanych zaj璚iach
i wykonuj帷 polecone im zadania kszta速owali w sobie po膨dane cechy charakteru
i postawy, a tak瞠 zdobywali potrzebn wiedz i umiej皻no軼i.

b)        Dojrza這嗆 i postawa kandydata powinny zosta skonfrontowane z sylwetk i ide stopnia w formie indywidualnej, u這穎nej przez dru篡nowego próby z這穎nej
z zada, wymagaj帷ych od kandydata wykszta販enia w sobie i wykazania si po膨danymi cechami.  Program próby zatwierdza dru篡nowy konsultuj帷 go z kandydatem w takim zakresie jaki uzna za stosowny.

c)         Wszyscy harcerze w dru篡nie powinni zna obowi您uj帷y tryb zdobywania stopni
w dru篡nie oraz obowi您uj帷e idee i wymagania stopni.

d)        Wiedza i umiej皻no軼i kandydata powinny zosta wyrywkowo sprawdzone w formie biegu harcerskiego. Bieg harcerski jest gr terenow – ci庵iem zada do wykonania indywidualnie lub zespo這wo b康 specjalnie zaaran穎wanych sytuacji, w których kandydat wyka瞠 si w praktyce posiadan wiedz i umiej皻no軼iami.

e)        Dokumentacja zdobywanych stopni zawiera programy prób indywidualnych poszczególnych harcerzy wraz z odpowiednimi adnotacjami na temat ich przebiegu
i wykonania zada, a tak瞠 indywidualne wyniki organizowanych biegów harcerskich.

10. Okres odpowiedniego przygotowania do rozpocz璚ia próby opisany w § 6 pkt. 8 a) powinien trwa od 6 do 18 miesi璚y, przy czym zale篡 to od decyzji dru篡nowego.

11. Próba na stopnie powinna trwa odpowiednio:

Nazwa stopnia Czas trwania próby
M這dzik 3 - 4 miesi帷e
Wywiadowca 3 - 6 miesi璚y
鑿ik  6 - 10 miesi璚y

 

12. W próbach na stopnie zaliczenia realizacji zada dokonuje dru篡nowy lub osoby przez niego upowa積ione: instruktorzy, specjali軼i, rodzice, duszpasterz, przyboczny, zast瘼owy, itp. Zaliczenia realizacji zada indywidualnych dokonuje wy陰cznie dru篡nowy.

 

 

VI.   Prowadzenie prób i zdobywanie stopni Harcerza Orlego 
i Harcerza Rzeczypospolitej
§ 7

1. Stopnie Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej zdobywa si w Kapitu豉ch Stopnia Harcerza Orlego i/lub Kapitu豉ch Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej.

2. Wymaganiem dla kandydatów zdobywaj帷ych stopnie Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej jest wybranie odpowiedniego opiekuna próby.

3. Dla zdobywania stopni Harcerza Orlego opiekunem próby jest harcerz w stopniu co najmniej Harcerza Orlego, dla osoby zdobywaj帷ej stopie Harcerza Rzeczypospolitej opiekunem próby jest harcerz w stopniu Harcerza  Rzeczypospolitej.

4. Przy otwieraniu próby w innej jednostce ni macierzysta wymagana jest zgoda bezpo鈔edniego prze這穎nego.

5. Tryb zdobywania stopni musi spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:

a)      Kandydat zg豉szaj帷y si do kapitu造 spe軟ia warunki dopuszczaj帷e go do zdobywania danego stopnia. Zapozna si z obowi您uj帷ym trybem zdobywania stopnia oraz ide
i sylwetk stopnia.

b)      Kandydat wybiera opiekuna próby. Zadaniem opiekuna próby, jest pomoc kandydatowi w u這瞠niu programu próby, a nast瘼nie wspieranie go w trakcie jej realizacji.

c)       Dojrza這嗆 i postawa kandydata powinny zosta skonfrontowane z sylwetk i ide stopnia w formie indywidualnej próby z這穎nej z  6 – 10 zada, wymagaj帷ych od kandydata wykszta販enia w sobie i wykazania si po膨danymi cechami. 

d)      Kandydat wraz z opiekunem zg豉szaj si na spotkanie Kapitu造 przy otwarciu
i zamkni璚iu próby.

e)      Program próby zatwierdza kapitu豉 bior帷 za podstaw zbiór zada zaproponowanych przez kandydata. Po zapoznaniu si z uzasadnieniem zg這szonych przez kandydata propozycji, kapitu豉 mo瞠 dokona korekt w proponowanym programie próby. 

f)       Program próby zawiera czas jej trwania.

g)      Próba na wniosek kapitu造 jest otwierana rozkazem jednostki, przy której dzia豉 kapitu豉.

h)      Przy zamkni璚iu próby kandydat przedstawia pisemne sprawozdanie z jej przebiegu wraz z dokumentacj przeprowadzonych zada. Oceny realizacji próby dokonuje kapitu豉. 

i)        Zamykaj帷 prób kapitu豉 kieruje do prze這穎nego jednostki, przy której dzia豉 wniosek o przyznanie stopnia lub zamkni璚ie próby z wynikiem negatywnym. Gdy prze這穎ny jednostki nie ma uprawnie do przyznania stopnia wniosek kierowany jest do w豉軼iwego komendanta chor庵wi.

 

 

VII.  Kapitu豉 Stopnia Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej
§ 8

1. Komendant Chor庵wi powo逝je rozkazem Kapitu喚 Harcerza Rzeczypospolitej dzia豉j帷 przy chor庵wi.

2. Na pro軸 hufcowego lub hufcowych, dru篡nowego b康 dru篡nowych Kapitu喚 Harcerza Rzeczypospolitej dla tych 鈔odowisk mo瞠 powo豉 rozkazem Komendant Chor庵wi. Przewodnicz帷y kapitu造 jest cz這nkiem kapitu造 dzia豉j帷ej przy chor庵wi i raz w roku sk豉da sprawozdanie z prac kapitu造 przewodnicz帷emu kapitu造 dzia豉j帷ej przy chor庵wi.

3. Nie przestrzeganie postanowie niniejszego regulaminu, brak sprawozdania, otwartych czy zamkni皻ych prób w danym roku jest podstaw do rozwi您ania kapitu造 przez komendanta chor庵wi na wniosek przewodnicz帷ego kapitu造 dzia豉j帷ej przy chor庵wi.

4. Sk豉d kapitu造 Harcerza Rzeczypospolitej to przewodnicz帷y kapitu造 - instruktor w stopniu minimum podharcmistrza i Harcerza Rzeczypospolitej oraz minimum dwóch harcerzy 
w stopniu Harcerza Rzeczypospolitej.

§ 9

 

1. Hufcowy powo逝je rozkazem Kapitu喚 Harcerza Orlego dzia豉j帷 przy hufcu.

2. Na pro軸 dru篡nowego lub dru篡nowych, Kapitu喚 Harcerza Orlego dla tych 鈔odowisk  mo瞠 powo豉 rozkazem Hufcowy. Przewodnicz帷y kapitu造 jest cz這nkiem kapitu造 dzia豉j帷ej przy hufcu i raz w roku sk豉da sprawozdanie z prac kapitu造 przewodnicz帷emu kapitu造 dzia豉j帷ej przy hufcu.

3. Nie przestrzeganie postanowie niniejszego regulaminu, brak sprawozdania, otwartych czy zamkni皻ych prób w danym roku jest podstaw do rozwi您ania kapitu造 przez hufcowego na wniosek przewodnicz帷ego kapitu造 dzia豉j帷ej przy hufcu.

4. Sk豉d kapitu造 Harcerza Orlego to przewodnicz帷y kapitu造 - instruktor w stopniu minimum przewodnika i Harcerza Rzeczypospolitej oraz minimum dwóch harcerzy w stopniu Harcerza Orlego. 

§ 10

1. Posiedzenie kapitu Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej jest wa積e przy udziale minimum trzech cz這nków kapitu造. Podczas ka盥ego spotkania jest sporz康zany protokó z przebiegu spotkania i podpisany przez uczestnicz帷ych cz這nków kapitu造.

2. Kapitu造 Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej opracowuj jednolity sposób nadawania stopnia stanowi帷y tradycj kapitu造.

3. Archiwum prób kapitu Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej obejmuje: ewidencj prowadzonych prób z zaznaczeniem dat otwarcia, zamkni璚ia i przyznania stopnia, protoko造 ze spotka kapitu造, karty prób na stopnie, sprawozdania (raporty) z realizacji próby na stopie.